139
Anutufa innisaimbaqara amiqimmasee iriseenoo amiqimmasee rakisidanoo.
Oo Yaawee anee qini qimuqusaki diuqummaseenana qiniara irimariananoo.
Qini ooqu marirana faqa findifirana faqa aiqama ainaina auqee marunnanara faqa anee irimariananoo.
Anee nianaindari qini
Anee nianaindari qini qitikurakin
Anee nianaindari qini qitikurakinaa
Anee nianaindari qini qitikurakinaa iriranara irimariananoo.
Anee qinee ainaini marunnana faqa idooee marunnana faqa diuqimariananoo.
Anee qinee aiqama ainaina auqee marunnanara irimariananoo.
Oo Yaawee qinee moo ufa qianeerunana anee faasai mi ufana aiqama irimarianafa mariananoo.
Anee qini fiqu fiqu ina datina aiqamatinai mariananoo.
Anee aneenna afeekannai qini itita qimaqee mariananoo.
Ani qiniara irirafa kaaqa firaafa uriqaranoo maridanoo.
Ani mi irirafa qini irirana faqa fiaaqaranoo maridanoo.
Qinee ani Yaaweena maraquna minnisee yaifee moosaa fuanauree.
Qinee ani afu saaqari yaifee moosaa fuanauree.
Qinee innaarunai ooru firaree qianana anee minni faqa marinnaranoo.
Qinee kuqirausa mariannai firaree qianana anee minni faqa marinnaranoo.
Qinee qaqamaree suani afu ururee marina ooqiaaqarama fuanana anee minni faqa marinnaranoo. Suani keeqee marina fiaaqaraanana anee miqoo faqa marinnaranoo.
10 Qinee mitinai marianana anee miqoo maridana qini aana muqunimma qisarara faqa miqoo marinnaranoo.
11-12 Qinee asukunara kukeeqa qimaqaannee qimasee kaaqa qarafa qini fiqu fiqu inoo marifa quandaki asukunaikiannee qiananoo asukuna fannoo sia ani afusaa asukunara foora maridanoo.
Asukuna fannoo faasaanara foora kaaqa qaannoo.
Asukuna faqa kaaqa qarafa faqa ani afusaa amana amana kai maridanoo.
13 Anee Yaaweefa kai qini daundurakinaa ainaina aiqama auqunafa mariananoo.
Anee qini qinoona aranandaki qini qifaaqa moodaanaki ootupama qisaananoo.
14 Aniara rufiee mariafa mariannanara ani amooqidaqa.
Anee aiqama ainaina auqee marianafa mookira ainaina naaquqara ainaina auqee marianafa mariananoo.
Qinee minara qeeqa aiqama qimuqusannoo iridaqa.
15 Qini qimudaani moodaanaki ootupee marufana anee ireeda qini qinoona aranandaki moodaanaki quqaqisanau.
Qinee miqoo kukeeqaranaki innooqee mariafanana anee qinee mariafannanara iri marinau.
16 Anee sia kambiqaqa mariafana qiqafanau.
Qinee naaru moodaa moodaa faasaana auqaanna ainainara ani papiqaki akara rinoo maridanoo.
Mi moodaa moodaa faasaanafa sia kambiqanoo marufanoo miqoo ani papiqaki akararinoo maridanoo.
17 Oo Anutu ani iriranara irunanoo firaaqoo ummaara darinoo.
Moomoo uqanna maridanoo.
18 Qinee asaana ruananoo nukuda faqa arusee fiqaranoo mariannoo.
Qinee faiqaqee marii findi fiqa ani mi iriranara kaqi kai irimaree fidaqa.
19 Oo Anutu anee mandoosana maree mariasa narinnaranoo fee qidaqa.
Faiqí fidika ruqiqee mariasa qini quqasee fififaqa qeeqaraa marianauree qidaqa.
20 Misa manda ufa ani qimamaqaidaqa.
Misa oosana oosana manda ufa ani auquara qidaqa.
21 Oo Yaawee aniara fidiaqaa imariasa qinee misa fidiqaqmma nimaqaidaqa.
Ani ufamau firanara ititammasee aanoo qimariasara qinee firaaqoo qikooqaidanoo.
22 Qinee miqimariasara kaifaa firaaqoo uqanna fidiaqaamma nimaqaidaqa.
Qinee misara qini namuqaauqee qidaqa miqidaqa.
23 Oo Anutu qini diuqummasee qini iriranara iria.
Anee qini qimanammasee qini irirana oosanara iria.
24 Qini daunduraki manda ainaina qafamaseenana naaru marira aanaindari qinisaa rakisiqisaa.