138
Anutunara dufi dufi qira innaaru.
Oo Yaawee qinee qeeqa qimuqusa ookiqari dufi dufi qimamaqaidaqa.
Unna anutusa nifusaa ani Yaaweena amooqira idi raanaura.
Qinee ani naaquqara amaana maqa maritinai ubeekamafi qiqoori saunu arafi ani auqu amooqianaura.
Ani sia taikaaninna amuqusiranara faqa ani mapukusee marira oosana faqa marinara ani amooqianaura.
Anee aneenna auqu faqa aneenna naamuaqira ufa faqa aiqama ainaina urinnaaqararana uqannifiqoonnanara ani auqu amooqianaura.
Oo Yaawee qinee aaraunana iriseenana anee qimaqimiananoo.
Aneenna afeekannai qini afeekaikamma qimaqaananoo.
Aiqama maa maqa maaqanaki maria uriqararausa ani Yaaweena ufa irianara ani amooqifaranoo.
Misa anee auqoonna ainainara faqa ani firaa afeekara faqa irisee idi reefaranoo.
Anee kaaqa mirinni uriqarana maridana ureeqarausasaa rakisinimaqee mariananoo.
Faiqí nári nimoo naamoo qimariasa sia amana ani afusaaqari kukeeqeefaranoo.
Manda ummaara qini fiqu fiqumma datinoo marifana anee minakinaana qini amiqimma qimaqaananoo.
Qini namuqaauqa aanoo qiafana aneenna afeekannai misa nindaqaa qimarianafa mariananoo.
Anee aiqama ainaina qima afeekaikamma qoonnandee innaranoo.
Oo Yaawee ani amuqusirafa naaru naaru marifa maridanoo.
Anee maasa Isaraee maqanaasara dadaaqiraree qunnana sia qaunusee minnisaa.