149
Anutuna amooqira idi.
Yaaweena amooqia.
Yaaweena fuka idi ramamaqaaqa.
Mina ufa mau fimariasa ufa suqiranaki mina amooqimamaqaaqa.
Isaraee maqannaasa inni auqu nisoonara irisee asasiaqa.
Sioona maqusaki mariasa inneeqa karaambaiqara susumma amaqaaqa.
Innee idi raida niqoori raqaranannai faqa dukaanaannai faqa piripunnannai faqa mina auqu amooqiaqa.
Yaaweefa narí faiqí aanaaseera asasidanoo.
Nári mara maree qumimariasa rakirana uriqararanannai amiqimma nimaqaidanoo.
Yaaweena faiqí anaasee nariqa rakiranara qufoonaridaqa asasira idi eendaki raqa fifi iaqaaqa.
Misa firaaqoo faaq rumasee Anutuna amooqiaqa.
Misa nisaukuki dinni dinni raiqarana rakira paipana kaqi marinaqa mina namu faqa amooqiaqa.
Kaqi marifaqa misa minannai aanaamuru rafaaqa firara uaqee idaqa.
Anaamuru fasiqa anaasee narirara uaqee idaqa.
Misa karaambaiqauqa sainandannai rumbarana uaqee idaqa.
Misa karaambaiqauqa qainna sainandannai rumbarara uaqee idaqa.
Anutufa naamuaqundee iqa moo maqannaasa narirara uaqee idaqa.
Anutuna faiqí anaasee rakirana uriqararafa miqimminoo maridanoo.
Yaaweena amooqia.