2
Anutufa utaaqamaqoo karaambaiqafa.
Nanaree aiqama maqannaasa fifau suqufiqa manda
oosanara tipundaarammasee aanoo qidee.
Nanaree faiqí anaasee anoona siai ainainara
tipundaaridee.
Misa karaambaiqauqa faqa misa rakisi nimaqee
mariasa faqa Yaaweefa rakisi nimaqee marinakiqari quqasee kaqinni firara tipundaaridaqa.
Yaaweefa utaaqamaqai rakisirana rakisi nimaqaranakiqari faqa quqasee kaqinni firaree qimasee tipundaaridaqa.
Misa maaqi qidaqa anifaqa maasa misa rakisi nimaqaranakiqari qeeqa qifaaqa idukua.
Anifaqa misa qimaqimira ufa aqusaanee qidaqa.
Yaaweefa innaarunai marifa naanaidara qimasee misa oosana siai tipundaariranara ataasa ataasa qimannimaqaidanoo.
Miqimmaseenoo narí aanooqiranakiqari aauqima nimaqasee narí idara fooira aanooqirana kiqari rufiarana nimidanoo.
Mifa maaqi qidanoo qinee Yaaweesa inni karaambaiqa marianinnana qeeqa naaquqara aaqana Sioona aaqanasaa quqeeqa.
Maqasaa karaambaiqa maaqi qinau, qinee Yaaweefa qima qimu ufana kooroo ianauree qinau.
Mifa qiniara maaqi qinau.
Anee qini qimaaku mariananoo maqee faasaana ani akausaikammiqa.
Anee qini iramirinaqa qinee aiqama maqannaasa ani amianaura.
Aiqama maqa maaqa anindi kai mariannoo.
Anee qainna samu misa narusee nimudaani itairi nimaqeennaranoo.
Anee qafeera foora misa rukamusee andaana rumaseennaranoo.
10 Innee maa maqanasaa karaambaiqauqa maa aauqira ufana iriaqa.
Maa maqa maaqanakinaa rakisirausa maa irirana maaqimmasee iriaqa.
11 Innee naaquqee marinaqa Yaaweena ainaina mamaqaaqa.
12 Naindiri ree marinaqa mina oorinni niqoori saunu araaqa.
Innee sia miqifanoo mifa aanoo qinaqa innee kuqifaranoo.
Mifa itita qimaqaanifee qimasee mifinnai fimariasa asasi mariasa maridaqa.