3
Kananaana dadaaqiani fee innaaru.
Oo Yaawee qini namuqaa moomoo maridaqa, qini qiqoondikiqa mariusa quandaki qini namuqaakidaqa.
Misa qiniara maaqi qidaqa.
Anutufa sia mina dadaaqiannoo fee qidaqa.
Miqi qimariafana oo Yaawee anee qini aiqama kari mandainainaki itita qimaqee marianafa mariananoo.
Anee rakiranaki uriqararana qimiseenana qini paasoosirafa taikanoo marina kaifaa qimiananoo.
Qinee Yaaweena dadaaqianifeera aaree marunanoo narí naaquqara aaqanasaaqari iriseenoo dadaaqirana qiminoo.
Qinee maqasaa faiqaqee unaanoo aiqama eendirana Yaaweefa qini itita qimaqaidanoo.
Namuqaauqa nukudara foora qini fiqu fiqu iqa marianara sia qinee rufiaidaqa.
Qini Anutu, qini Yaawee anireenana qini mandainainaki marunnana dadaaqia.
Anee qini namuqaa aiqama aupurarana nimiseenana misa afeeka siaisaikamma sainaqa maridaqa sia qini daruaqa.
Oosana oosana ummaaraki uriqararafa ani Yaawee finaindari anidanoo.
Mifa narí faiqí anaasee amiqi amiqimma nimaqaani.