4
Eeneemari dadaaqiani fee innaaru.
Oo qini itita qimaqee marianna Anutufa qinee innaaru ufakiqari ani aaraanana qini ufa iria.
Qinee manda qumaaraki mariafannana anee dadaaqinau.
Qiniara maqee qimudaoo qimisee qini innaaru qirana iria. Kisaaqasaa fee innee aasaandaana ufa qima qimaqeefaree.
Kisaaqasaa fee innee anoona siai ainainnara ridaqee
unnaqira ainaina afaqaqa fifaree.
Innee iriaqa. Yaaweefa andeeqarausa nariara utaaqama qaifaqa maridaqa.
Qinee mina aaraunanoo qini ufa iridanoo.
Innee naindiri ree marinaqa rufiaidaqa aaqee maria oosannana minnisaaqa.
Anee aneenna qaarisaa ireeda faiqaqee idana firaaqoo minara oonu mafi iria.
Anee Yaaweefa aidimari andeeqara tatufirana kai suqa amia Anutuna suqa amiseenana mina kai saqarikia.
Moomoosa maaqi qimasee innaaru qidaqa.
Oo Yaawee moomoo amiqi amiqirana maasa qimia.
Maasa qiqafamasee qimudaoo qimasee qimia.
Misa miqi qimariafana anee qini asasirana qimi marianafa mifa misa mi ainainausa uriqararafa maridanoo.
Oo Yaawee anee kai amiqimmasee ititaqisaanaqa amiqimmasee faiqaidaqa.
Qinee qeeqa qaarisaa qifaaqa quqasee asooaranaki faiqaidaqa.