5
Manda ainainaki rakisi amaaqaani fee innaaru.
Oo Yaaweefa qini ufa iria.
Qini innaaru annada annada qiranakiqari qimarunnana iria.
Oo qini Anutufa, qini karaambaiqa qinee dadaaqiannee innaaru qimarunnana iria.
Oo Yaawee qinee aniara innaaru qidaqa.
Oo Yaawee aiqama kananaana kananaana qini ufa iriananoo.
Suani afu ururaifaqa qeeqa innaaru qirana amiseeqa ani dadaaqiranara afeesidaqa.
Anee aaqara oosanara sia asasimarianna Anutufa mariananoo.
Aaqara oosana maree mariasa sia eedoo qinaqa ani afusaa marifaranoo.
Nári nimoo naamoo qimariasa misa noori niqafarara ani akooqaidanoo.
Anee aiqama manda oosana maree mariasara fidiaqaa imariananoo.
Unnufa qimariasa kuridiranaki anee quqannisee mariananoo.
Faiqí fidikanauqara faqa nikaru qimariasara faqa Yaaweefa fidiaqaamma nimaqaidanoo.
Ani firaa amuqusirafa marinara qinee kaqi ani naaquqara maaqaki keeqaanaura.
Qinee kaqi ani naaquqara amaana maqaki keeqafi qeeqa mara maree muqusee qiqoori saunarafi innaaru qianaura.
Oo Yaawee qini namuqaa moomoo maridaqa. Aneenna aidi mari ainainnara kai qimaqiminaqa auqaa.
Aneenna aana uqaqifiqainaqa mimau kai fua.
Qini namuqaauqa ufa sia anoona mari ufana qidaqa.
Misa kuridiranara kai nididanoo.
Misa nári ufannai unna qimasee fadameenara foora akusaafanoo faiqí narirafa qumbiqanoo maridanoo.
10 Oo Anutu anee misa ufa nimisee aupurarana faqa nimia.
Misa nariqa manda tipundaarirafa nári kuridirana nimiannoo.
Misa moomoo aaqarafa marinara faqa misa ani ufa afaqaranara ititammasee qaoo qimarianara misa aiqama aneenna afusaaqari futeeqeeqee nianai aqusaa.
11 Miqimmasainaqa aiqama ani saqariki mariasa asasifaranoo.
Misa aiqama kari ani amooqira idi raaqa.
Aniara rimariasa ititannimaqaa.
Anee mariannanara misa kuqaa uqanna asasidaqa.
12 Oo Yaawee ani ufamau fimariasa amiqi amiqimmannimaqaa.
Ani amuqusirafa rakira saqariara foora misa itita nimaqaidanoo.