6
Ummaara aukuana dadaaqiani fee innaaru.
Oo Yaawee aneenna aanooqiranaki qari sia qiniara qaoo qimasee minni qisaa.
Aneenna aanooqiranannai sia qini aupurarana qimia.
Oo Yaawee qinee kudoosaapaidaqa anee qiniara qimudaoo qia.
Qini afeeka taikee marifaqa kudoosaapaida marunnanara anee afeeka qimia.
Qini marirafa mudukatia firaaqoo ummaaraki maridanoo.
Oo Yaawee kisaaqasaafee kaqi fifau maridanee sia qini dadaaqidanee.
Oo Yaawee anee aniree mandaki marunnana uqeereeqeena amiqiraqoo quqaqisaa.
Aneenna nifauaranakiqari qinee kuqiranaki marunnana dadaaqia.
Kuqirausa sia aniara iridaqa.
Sia moo fannoo amana miqoo ani amooqiannoo.
Qinee firaa ummaaraki maridaqa firaaqoo qimudaani rimarifaqa kudoosaapaidaqa.
Aiqama eenda qini qaari faiqee marunnanasaa daukunu kai nammariara foora aufidanoo.
Qiqa daukunu fannoo qini qunusaa aqufidanoo putaa idanoo.
Qini namuqaa darirari marianara qiki raqee marunanoo firaaqoo qifukaumuqa innooqaifaqa qifu maqarara anuqidaqa.
Innee manda oosana maree mariasa qinee marunnaqooqari nianasaa fifuaqa.
Yaaweefa qini qiki raqarana iridanoo.
Mifa qinee dadaaqianifeera nammeera qunnana irisee qini innaaru qirana akiiqara dadaaqiannoo.
10 Qini namuqaauqa manda nisaurirafa tautummasee rafaaqafu nimaqainaqa furufariqa quqasee daraanifara.