7
Andeeqasee raina nimaqaranara innaaru qirufa.
Oo Yaawee qini Anutu qinee ititaqimaqaanneera anee iannannai anidaqa.
Qini qifaqaqa nimarianakinaana qumareeqee amiqirannai kaqinni quqaqisaa.
Anee sia qini dadaaqinaqa misa kaasau fainiara foora qini daaku mareeqa fifaranoo.
Qini dadaaqirausa sia maria maqa maaqanaki munusee miqoo misa qini qipata anaqifoora.
Oo Yaawee qini Anutufa qinee moona mandaikamma amaqasaananoo fee qeeqa qiqoondi oosana siainaki ueeqasaananoo fee.
Qeeqa namuqaa oosana siainaki aupurarana amiananoo fee qinee mi ainainausa akaqana auqamasaanaqau qini namuqaa qini qifaqasee qumarani.
Qini qumaraseefau kuqa darusee ateekaateeka masaifaqau kasirana siai ainainnara foora maqasaa qisaifaqau marini.
Oo Yaawee aneenna aanooqiranakiqari findifua.
Qini namuqaa aanoo qirana firaanara irinana findifinana ititaqisaa.
Anee andeeqaranara rimarianafa mariannanara findifinana qini dadaaqia.
Aiqama fasiqa anaasee aneenna aaqa moodaanaki suqu quqasee innaarunai mirindari rakisi nimaqaa.
Anee aiqama fasiqa anaasee ufa andeeqannisee marianafa mariananoo.
Qinee aaqarana siaisa marunnanara anee irimmariananoo.
Minara anee qini ufa irisee qiniara andeeqara fee qia.
Anutu anee andeeqarafa maridana maasa irirana faqa maasa qimuqusa faqa aiququmasee qafee marianafa mariananoo.
Anee manda oosana maree mariasa aaqara oosana taikasainaqa mariaqa.
Andeeqarausa amiqimasee dadaaqinaqa mapukusee mariaqa.
10 Anutufa qini ititaqimaqee marifa maridanoo.
Mifa narí ufa mau fimariasa dadaaqidanoo.
11 Anutufa andeeqara ufasaa rakisirafa maridanoo.
Aiqama faasaambaasaana narí aanoo qiranara manda oosana maree mariasa qimannimidanoo.
12 Misa sia naundura quandaifanoo Anutufa narí rakira faaqaana aaruqiannoo.
Mifa narí duru fufuseenoo deedaqiannoo.
13 Mifa narí kuqa nári maria duru saamuna deedaqammasee maridanoo.
Narí idaqeemari feefana faqa deedaqammasee maridanoo.
14 Manda oosana maree mariasa firaaqoo aaqara oosana auqarara qimiridaqa.
Misa unna qimasee ummaara oosana uqeerarara tipundaaridaqa.
15 Misa akaqausa nimaara ufaana fufusee nári minaki aridaqa.
16 Nariqa aaqara oosaa fannoo nariqa aupurarana nimidanoo.
17 Qinee Anutuna andeeqaranara irisee dufi dufi qidaqa.
Qinee firaaqoo uriqarara Anutuna amooqira idi raidaqa.