8
Anutuna qareenaranara faqa faiqí faiqi mariranara faqa qirufa.
Oo Yaawee maasa Yaaweefa, ani uriqararana aiqama maa maqa maaqanaki mariasa qafaidaqa.
Ani amooqirafa innaaruna amana kai ooru maridanoo.
Miqi qimasee faiqí aanaaqiuqaindi faqa naaqoo iriasa faqa ani amooqira idi raidaqa.
Anee amiqiranaki marianaqa ani namuqaa sia ani arifaranoo.
Nariara uriqararausee qimariasa anee misa aana ititannimaqee mariananoo.
Qinee anee auqu quqaqoonnana quqoona faqa fasauqa faqa innaarunai qafaidaqa.
Qinee mi ainainausa qafaidaqa maaqi qidaqa,
Faiqí nanee mariafanee anee misara iridanee.
Fifau kaqikaa ainaina maridanoo.
Faiqí faiqí faqa nanainainee mariafanee anee misa rakisidanee.
Anee Yaaweefa faiqí faiqí mareeqee aiqama ainaina urinnaaqaramasee aneenna ameemaanai
quqaseenana miqoo qareenarana faqa nuqu firaana faqa qatara foora afisu nimaqaananoo.
Anee faiqiara aiqama anee auquqoonna ainainausasaa rakisiaqee qimasee qinau.
Anee aiqama ainaina auquqoonnana uriqararausa mariaqeera quqanau.
Sipsipauqasaa faqa burimmakauqasaa faqa kaasau aandausaa faqa rakisiaqeera quqanau.
Innaarunai qaqamaree nimaria ufinisa faqa ooruku nammariki maria noodaannausa faqa minaki
maria aandausa oosana oosana saa rakisiaqeera faiqí quqanau.
Oo Yaawee maasa Yaaweefa ani uriqarara afeeka aiqama maqa maaqaki mariasa qafaidaqa.