9
Anutuna amana amana kai andeeqaranara dufi dufi qirufa.
Oo Yaawee qinee qeeqa qimuqusa aiqamannoo ani amooqianaura.
Anee aiqama naaquqara ainaina auqoonnanara qimannimianaura.
Qinee aniki marunnanara asasidaqa idi raanaura.
Aiqama afeeka faqaa Anutunara qinee amooqira idi raanaura.
Qini namuqaa ani qafamasee quandaki fuani qiana saamuriqa kuqidaqa.
Ani ufa iriranaki kuqaa qirana faqa amana amana kai ira oosanannoo rainee marianafa mariananoo.
Anee qini ufa irisee qiniara andeeqara fee qimariananoo.
Anee ani ufa rukiee marusa ufa nimiseenana kafaa manda oosana maree marusa kuridi nimaqasoonaqa naaru naaru sia kaifaa misara irifaranoo.
Anee maasa namuqaa aiqama taikaseenana misa maqusauqa faqa kuridi nimaqanau.
Miqimma soonaqa misara kaaqa qaunuqanna saqau.
Misara irirana faqa kaaqa qaunuqanna seefaranoo.
Miqiqa mariafanoo Yaaweefa kai naaru naaru karaambaiqa maridanoo.
Narí ufa irira qaari deedaqamma quqaseenoo ufa andeeqa nimaqaranara rakisidanoo.
Mifa narí andeeqaranannai maa maqa maaqanasaa mariasa rakisinimaqaidanoo.
Mifa aiqama maqannaasa amana amana kai ufa irinnimaqaidanoo.
Oorudupirausee qimannimaqee mariasa Yaaweefa misa afeeka ititara maqusara foora maridanoo.
Ummaara aukuana kukeeqee maria maqusafa Yaaweefa maridanoo.
10 Oo Yaawee ani oosanara irimariasa ani saqarikifaranoo.
Anee sia anee iannannai ani mariasa moona minnisaanafa mariananoo.
11 Sioonna maqusai marida rakisinnimaqee mari Yaaweena amooqira idirama amaqaaqa.
Mifa auqoo ainainnara aiqama maqannaasa kooroommasee qimannimiaqa.
12 Anutufa aupuraranaki mariasara sia qaunidanoo iridanoo.
Mifa sia misa nammeera qiranara qaunidanoo.
Mifa misa mandaikamma nimaqee mariasa aupurarana nimidanoo.
13 Oo Yaawee qini namuqaauqa ummaara qimimariana qafamasee qiniara qimudaoo qia.
Oo Yaawee qini kuqiranakinaana ititaqisaa.
14 Miqimmasainaqa qinee Yeerusaree maqannaa fasiqa anaasee nifusaa kikiqammafi ani amooqimarunnanara qimannimianaura.
Anee qini asumu mariranaki quqaqisaannanara asasianaura.
15 Anutunara sia iri mariasa maasa qimaara madika indufusee nári kai minaki aqufidaqa.
Misa maasa qimaara ufaana fufusee nári kai minaki aridaqa.
16 Yaaweefa andeeqasee ufa raina nimaqaranannai nariara kooroo idanoo.
Manda oosana maree mariasa nári auqee maria ainainafa quandakinoo ufaanara foora nariqa qumaraidanoo.
17 Aiqama manda oosana maraqanuasa faqa aiqama Anutuna ufa minnisee nári irirana mau nimariasa faqa kuqirafa misa maqusara foora maridanoo.
18 Kudi fasiqa aanaaseera Anutufa sia aiqama kari qaunuannoo.
Ainaina siaisa sia kisaaqasaa rafaaqafu nimaqaqaifaqa marifaranoo.
19 Oo Yaawee anee findifua sia faiqí faiqi ani afusaa aanoo qimasee ani ufa rukiaannoo.
Ani ufa sia irimariasa aneenna afusaa quqasee ufa nimia.
20 Oo Yaawee anee misa rufiarana nimia.
Aiqama maqannaasa nariara faiqí faiqi kai maridee qimasee iriaqa.