10
Andeeqara oosanara innaaru qirufa.
Oo Yaawee anee nanaree nianai maridanee.
Maasa qummaaraki marunana anee nanaree kukeeqana maridanee.
Aaqee mariasa misa nári nimoo namoo qidaqa ainaina siaisa narunnindaqaa idaqa.
Misa kai indufuqaa dikaandanaki ainaia siaisa aqufidaqa.
Manda oosana maree mariasa nariqa manda oosana maree marianara nári nimoo naamoo qidaqa.
Ainainara kaaqa rimarifa Yaaweena aquraraseenoo mina ameesa ubeekama amaqaidanoo.
Manda oosana maree mariasa sia Yaaweenara qeerairidaqa.
Nári nasuriranakiqari Anutunara sia anoonee qidaqa.
Manda oosana auqee mariasa aiqama ainaina auqaafa anoona kambiqaidanoo.
Misa sia Anutuna iriranara iridaqa.
Misa nári namuqaa uqmairaaqmairamma nimaqaidaqa.
Misa náriara maaqi qidaqa.
Maasa sia aqufuanauree qidaqa.
Sia maasa moo ummaaraki marianauree qidaqa.
Misa ufa qirafa niqurara ufa faqa unna ufa faqa naaquqara ufa faqa kai umbiqanoo maridanoo.
Misa kai kaqi fidiaqaa ira manda ufauqa qidaqa.
Misa aiqama maqusakiaqa kukeeaqa maridaqa andeeqara fasiqauqa kuqa narirara nimaarusidaqa.
Misa afeeka siaisa nimaara kukeeqaidaqa.
Misa kaasau fainiara foora kukeeaqa maridaqa rakisidaqa.
Misa miqimandee ainaina siaisara rakisidaqa.
Misa ufaana fufuqaanaki arufuafaqa oonu rarisamammaree fidaqa.
10 Misasaaroo qirausa sia marisa narusaafaqa maqasaa
aqufuafaqa nikunnai radamuqaafaqara foora maridaqa.
11 Manda oosana maree mariasa maaqi qimasee nariqakai qidaqa.
Anutufa qini manda oosanara fifau ainainee qidanoo.
Mifa afu tautasee sia qini qiqafaannoo fee qidaqa.
12 Oo Yaawee, miqira manda oosana maree mariasa aupurarana nimia.
Kafaa aupuraranaki mariasara sia qaunua, misa faqa dadaaqia.
13 Manda oosana maree mariasa naqimmasee fee Anutunara unnaqimasee maaqi qidee.
Mifa sia maasa aupurana qimiannoo fee qidee.
14 Oo Anutu anee niqafee mariananoo, anee ummaaraki mariasa faqa aupuraranaki mariasa
faqa niqafaidana aiqama kari dadaaqirara deedaqi marianafa mariananoo.
Misasaaroo qirausa siaisa aniki nári nifaaqa quqaidaqa.
Anee ooqaindari sarau imariasa dadaaqi marianafa mariananoo.
15 Manda oosana maree mariasa faqa aaqee mariasa faqa misa afeeka qumaree raqurusaa.
Anee misa manda oosana auqaana akiiqara aupurarana niminaqa sia kaifaa miqiaqa.
16 Yaaweefa naaru naaru uriqarara Karaambaiqa maridanoo.
Aiqama unna anutusa nimooqi mariasa mina maqa maaqakiqari taikafifaranoo.
17 Oo Yaawee anee oorudupirausa innaaru irinnaranoo.
Anee misa paasoosirana niminnaranoo.
18 Anee fiaiqi faiqi faqa rafaaqafu nimmaqee mariasa faqa iki raqarana irinnaranoo.
Anee misa ufa irinnisainna kari misa dadaaqinnaranoo.
Miqinaqa maqasaa fasiqa rufiarana firaana nimimariasa sia kafaa miqifaranoo.