11
Yaaweenaki afaaqa uqara ufa.
Qinee Yaaweena saqarikiananoo mifa qini ititaqimaqaannoo.
Anee nana furufaree inanee qiniara ufiniara foora qaqamaree aaqanai ooru fuannee qidanee.
Misa maaqi qimasee kaifaa unna qimasee qima qimidaqa.
Manda oosana maree mariasa nári duru rambaqa fufusee, dindaramasee andeeqarausa qumee kukeeqaindari nariraree qidaqa.
Maa maqanasaa aiqama maasa dadaaqi maria ainainausa mandaikinaqa andeeqara fasiqauqa naqaa fee ifaree.
Yaaweefa narí naaquqara amaana maqaki maridanoo, mina ufirira qaari innaarunai ufiqinoo marifanoo minasaa maridanoo.
Miqooqari mina afu fannoo aiqama fasiqa anaasee aiqamatinai nindafaidanoo.
Misa auqee marianara iridanoo.
Yaaweefa andeeqee mariasa faqa aaqee mariasa faqa amana amana kai niuqidanoo.
Sia mina sandufa afaqee mariasara Yaaweefa narí amuqusa aiqamannoo misara fidiaqaammidanoo.
Mandoosana maree mariasa Yaaweefa ida qauni
namufaqa idauru fasafasi marina namufaqa nammariara foora teeqimma nimaqaidanoo.
Mifa ididimari ufainannoo misa aupurarana nimidanoo.
Yaaweefa andeeqarafa maridanoo.
Mifa andeeqaranara aididanoo.
Miandeeqara oosanna maree mariasa misa Anutuna oorisaa marifaranoo.