12
Dadaaqiani fee innaaru.
Oo Yaawee maasa dadaaqia, sia uqanna moodaa andeeqara fasiqa maridanoo.
Kuqaa kai qimari fasiqanara randeenana sia paqurinnaranoo.
Misa nári niqoonausara unnufa kai qiqanuasa maridaqa.
Misa fadameena akusee nikaru qidaqa.
Oo Yaawee anee fadameena akira ufa qimaria nifauruna ititannisaa.
Nári nimooqida nári nuqu uqeeree maria nifauruna faqa ititannisaa.
Misa maaqi qidaqa maasa qeeqa ufannai maasa didimari ainaina maraidaqee qidaqa.
Maasa didimari ufana kaqi qianaura, sia moo fannoo maasa doo ititaannoo fee qidaqa.
Yaaweefa maaqi qidanoo. Kudi fasiqauqa rafaaqafi marianara faqa aupurarana nimiafaqa
anaadannada qimarianara faqa qinee maqee aniree misa dadaaqianauree qidanoo.
Qinee anireeqa nifaaqa quqasee mariranara rakisimariana nimianaura.
Yaaweena qima afeekaikira ufasaa nifaaqa quqee mariafa maridanoo.
Mi ufafa amiqira siruaa qisauku dinni taikasee dinni
ani qaara marasee 7 kari tisirisiri maqaafara foora kaaqa amiqirafa maridanoo.
Oo Yaawee anee maqee maqee maasa ititaqisaa.
Mi manda fasiqausasaa ititasainaqa sia maasa mandaikamma qimaqaaqa.
Manda oosana maree mariasa aiqamatinai maridaqa.
Aiqama fasiqa anaasee mandoosanara amiqira ainainee qimasaida asasidaqa.