13
Dadaaqiani fee innaaru.
Oo Yaawee kisaaqasaa fee anee qiniara qauninnaree.
Naaruara naaruara miqi fee imarinnaree.
Anee kisaaqasaa fee qini qifusaaqari kukeeqana marinnaree.
Kisaaqasaa fee qinee aupurarana uaqee maridaqee.
Daunduraki rairai qimari umaaranara oonu mafi irianauree.
Aiqama eendaki faasaana kisaaqasaa fee qini aiaaee qirafa mariannoo fee.
Kisaaqasaa fee qinee namuqaa nimeemaanai marianuree.
Oo Yaawee qini Anutu anee amiqimasee qini qiqafamasee qini ufa anoona qimaqimia.
Anee kafaa qini afeeka qiminaqa sia kuqua.
Oo Yaawee anee sia qini namuqaara qinaqa qiniara mina doo rafaaqafusee fee qiaqa.
Anee sia qini namuqaara qinaqa qinee saamuruannanara nasuriaqa.
Anee maqee maqee qiniara aidimariannanasaa qinee mundidaqa.
Anee qini asumu marainnanara qinee asasianaura.
Oo Yaawee anee qini amiqi amiqimma qimaqoonnanara ani amooqira idi raanaura.