14
Faiqí faiqi mandoosanara qirufa.
Furufari mariasa nári nimuqusakiqari maaqi qidaqa sia Anutufa maridanoo fee qidaqa.
Miqi qimariasa furufarira oosana maraidaqa.
Misa kaaqa aaqara oosana uqanna auqee mariasa maridaqa.
Sia moo fannoo andeeqara oosana maraidanoo.
Yaaweefa innaarunaindari maa maqanasaa faiqí faiqi mariasa niuqidanoo.
Mifa irirana faqaasara randaifaqa sia maridaqa.
Akaqausa qini Anutusara inaaru qidafee qimasee randaidaqa.
Aiqamausa quandaki kaqi runna fidaqa.
Misoo maasoo amana amana kai mandaiki marunausa maridaqa.
Sia moo fannoo andeeqarausa maridaqa. Sia uqanna.
Anutufa maaqi qimasee iraidanoo, misa sia fee iridafee.
Aiqama maa aaqara oosanna maree mariasa irirana siaisee maridee.
Misa qini faiqí anaasee feemuara foora nama taikaidaqa.
Misa sia qiniara aiqama kari innaaru qimariasa maridaqa.
Miqi mariasa firaaqoo rufiee faranoo.
Anutufa narí ufamau fimariasa faqa maridanoo dadaaqidanoo.
Narí mara maree qumimarifa moo ainaina auqarara
oonu mafi irifaqa aaqeemariasa itita amaqaafanoo Yaaweefa mina dadaaqidanoo.
Qinee maaqi qimasee firaaqoo innaaru qidaqa,
Isaraee maqannaasa dadaaqirafa Sioonna maqusakiqari anianifee qidaqa.
Yaaweefa Isaraee maqannaasa nári maqa maaqa
faqa qumiasana faqa kafa rairaamma saina misa firaaqoo asasifaranoo.