15
Anutuna aidi mari marirafa.
Oo Yaawee, yafee ani amaana maqaki keeqaannoo fee.
Yafee Sioonna ani naaquqara aaqanasaa marida innaaru qiannoo fee.
Aiqama ainainaki ani ufa mau fimariasa faqa
andeeqara oosana auqee mariasa faqa nári nimuqusa ookiqari anoona ufa kai qimariasa
faqa ani naaquqara aaqanasaa marida innaaru qifaranoo.
Sia aqoonnana manda auqu amifa faqa sia narí
aqoondi mandaikamma amaqaifa faqa sia nári
niqoonausara munuqi miniqiasa faqa mi
naaquqara aaqannasaa marida innaaru qifaranoo.
Anutufa ameesuqu nimaqaqaisara andeeqarausa faqa misara fidiaqaa idaqa.
Yaweena ufa mau fimariasara uriqararausee qidaqa.
Moo fannoo narí amana aiqamasee moo ainaina auqararee qimasaifanoo mi faasaanna moo
ummaara kambiqaifanoo afai riqiseenoo oonu
mi ainainna auqeenoo narí qima afeekaikira ufa taikaidanoo.
Faiqí moo fannoo narí ufaasu munnimma nimiseenoo
aabaa munnimma siaina naríndi amana kai maree
marifa faqa, aaqarana siai fasiqana mara ufaki
quqaanifee qimasee munnimma amiafanoo
qeerairi mari fasiqafa faqa ani naaquqara aaqanasaa marifaranoo.
Mi aiqama ainainausa auqee maria fasiqausa misa naaruara mapukusee marifaranoo.