16
Afaaqa uqasee mariranara innaaru qirufa.
Qinee ani saqariki marunnanara ititaqimaqa.
Oo Anutu, anee qini ititaqimaqaa.
Qinee Yaaweena maaqi qimasee qimamiqa. Anee qini Yaaweefa mariananoo.
Aiqama ainaina anee iannannaindari kai qiniki anidanoo.
Faiqí anaasee Yaaweenaki mapukusee mariasa kaaqa andeeqarausa maridaqa.
Qini firaa irirafa misa faqa marirara dididanoo.
Unna anutusa iannai sandee mariasa oosana oosana ummaara nári nifaaqai mara quqaidaqa.
Qinee sia misa faqa aandau tatufirana suqaanaura.
Qinee sia misa faqa misa unnaqira anutuna amooqianaura.
Oo Yaawee, anee kai qini aiqama ainainara foora mariananoo.
Qini didimari aiqama ainainna anee qimimariananoo.
Qini marirafa ani asaukuki maridanoo.
Anee qimimarianna ainainausa amiqirafa kai maridanoo.
Mi ainainausa aiqama kaaqa amiqirafa kai maridanoo.
Yaweefa qini aana muquni marinara mina amooqidaqa.
Eendaki qini daakirafa daakapaidanoo.
Qinee aiqama kari Yaaweena afusaa marunnanara iridaqa.
Mifa qini faqa marinara sia moo ainaina fannoo qini kasi kasimma qimaqaannoo.
Minara qinee dufi dufi qidaqa asasidaqa.
Qinee kaaqa amiqiranaki marunnanara miqidaqa.
10 Anee kuqira afeeka ameemaanaindaraana ititaqimaqaannanara miqidaqa.
Anee aneenna aidimarina sia minnisainanoo mifa kuqufinoo putaaiannoo.
11 Anee kisaaqasaa maa maqanasaa marira aana qini uqafiqeennaranoo.
Ani afusaa marunafa asasirana qumbiqa qimaqaidanoo.
Mifa naaru naaru marira asasirana qimidanoo.