17
Aaqarana siai fasiqana innaaru.
Oo Yaawee andeeqaranara innaaru qimarunnana iria.
Qinee dadaaqianneera innaaru qimarunnana faqa iria.
Qini kuqaa qira innaaru iria.
Anee andeeqaranara irimariannanara qini qifairi mariana dadaaqia.
Yaawee anee qini qimuqusara irimmariananoo.
Anee eendaki qinee unnannai anireenana qini
qimanammasee qafaananoo sia manda irirafa qiniki maridanoo.
Qinee sia akaqausa naannareeqa manda ufa qidaqa.
Qinee ani naakapara ufa qaindusidaqa sia faiqi narimariasa fimaria aatata fidaqa.
Qini qiku fannoo ani aatata kai fida sia munuree miniree unausa maridaqa.
Oo Anutu anee qini inaaru irimariannanara qinee aniara innaaru qidaqa.
Minara anee aneenna aaqoo rammatinimambi qini innaaru qirana iria.
Oo Anutu aneenna firaa amuqusirana maasa uqaqifiqaseenana anee maasa asumu maraqisaa.
Maasa ani mandaaqaqa maridaqa sia namuqaa dariratinai marianaura.
Anee aneenna afu rakisianandee kai masee qini faqa rakisia.
Anee aneenna aumooki quqaseenana rakisi qimaqainaqa qini namuqaa sia daruaqa.
Qini kuqa darirara imariasa qini fiqu fiqu iqa maridaqa.
10 Misa qimudaoo qirana siaisa, nári nimoo naamoo kai qimariasa maridaqa.
11 Misa qini itita qimaqaqaafaqa qinee firannai anirannaira idaqa.
Misa qini qumara rudammiqi qaqeeidaqa rakisidaqa.
12 Misa kaasau fainiara foora qini qimaara usidaqa.
Qini qumarasee rakeekaa irara miqiqa maridaqa.
13 Oo Yaawee anireenana qini namuqaa noorisaa oonureenana misa narusee urinnaaqaraa.
Aneenna rakira paipanannai mandoosana maree mariasa narusee misa nisaukukinaana qini maraa.
14 Oo Yaawee maa maqanasaaqaraa aiqama ainaina náriara kai maree mariasa nisaukukinaana qini mara qisaa.
Anee misa narirara nimaara usuqaanna samu misa narua.
Naridana mina atisamu kaqi marinana misa faiqi
namu faqa ninaiqimara faqa kasooqaqee kambiqaifana misa faqa narua.
15 Qinee sia aaqara ainaina auqaunnanara qinee ani qafaanaura.
Qinee faiqaqee iinaqa findi fuananoo ani afusaa marira oosana fannoo qini asasirana qumbiqa qimiannoo.