18
Rakirana Uriaaqarara idi Dafidifa ranau.
Anee qini itita qimaqee marianafa mariannanara ani Yaaweenara firaaqoo dididanoo.
Yaaweefa qini itita qimaqee marifa maridanoo.
Mifa qini afeeka faandaamurara foora maridanoo.
Qini Anutufa qini itita qimaqee marifa maridanoo.
Minaki marunnanara asumu maridaqa.
Mifa qini rakira saqariara foora maridanoo.
Mifa qinisaa ititaseenoo qini asumu mara quqaqisaidanoo.
Qinee Yaaweenara innaaru qunanoo qini
namuqaauqa darirari mariana kinaana asumu mara quqaqiseenoo.
Minara Yaaweena amooqiaqa.
Manda kuqirafa qini fiqu fiqu inoo marifanoo,
darirafa ooruku nammari amakauriara foora inoo qini rafaaqafidanoo.
Manda kuqirafa qini fiqu fiqu inoo marifanoo, faiqí
madika fannoo ufaanara foora qini qimaara fufinoo maridanoo.
Qeeqa ummaarakiqari Yaaweena aareeqa.
Qinee qeeqa Anutuna dadaaqianifeera aareeqa.
Narí amaana maqakiqari qini nammeera qirana irinoo.
Qinee dadaaqianifeera nammeera qiqa.
Anutufa qini namuqaara aranaqainara maqa kasifanoo aaqanauqa doori doorifanoo firaa ooniuqa faqa kasi kasidanoo.
Ida muna fannoo Yaaweena aikaamaraindari anifanoo aiqama ainaina qama taikara ida faqa ida qauni namufaqa mina ookiqari anidanoo.
Yaaweefa innaaruna rakeemmafufanoo quminau.
Mina aiku ameemaanai asukuna arira oonnamu marinau.
10 Yaaweefa aqoosa faqaa ainainasaara foora ooqu marifinoo qaqamaree ufaimau quminau.
11 Mifa asukunannoo narí kukeeqasoofanoo, amatooki oonnamu aaku suqirafa mina fiqu fiqu inoo marinau.
12 Pupusamu faqa idauru fasafasirafa faqa mina
oorinni aakuasaa iranakiqari qumureenoo asukuna arira oonnamu rakeeinau.
13 Yaaweefa innaarunaindari innaarunai qiara foora qufaqa kaaqa uriqarara Anutuna ufa iriqau.
14 Yaaweefa miqi qidanoo narí feefauqa qumaree aquseenoo namuqaa narufaqa daraaniqau.
Mina aakuasaa fannoo feefara foora aqusee narufaqa quqasee sandaqau.
15 Anee aneenna namuqaauqa niqiseenana aranaqoofana rairai qimannimaqee marinau.
Miqunanoo ooruku nammari ameemaanaindaraa maqa koorooinau.
Maqa ameemaanaindaraa ooniuqa faqa koorooinau.
16 Yaaweefa innaarunaindari qini nammari farumakinaanara foora qisauku qumaree uqeera quqanau.
17 Mifa qini afeeka namuqaauqa nisaukukinaana mara kaqinni quqaqiseenoo, qiniara fidiaqaa imariasa
qini uridaaqarara afeeka faqaasa nisaukukinaana faqa mara kaqinni quqaqisanau.
18 Qinee ummaaraki mariafanaqa qini namuqaauqa qini darirariqau.
Miqufanoo Yaaweefa qini ititaqimaqanau.
19 Mifa qiniara asasi marunara qini manda ummaarakinaana dadaaqamma qisanau.
20 Qinee andeeqee marunnana akiiqara amiqi amiqimma qimaqeenoo.
Qiniki sia aaqarafa marinara miqimma qimaqaidanoo.
21 Qinee Yaaweena sandufamau fimarunausa maridaqa.
Sia qeeqa Anutuna qimeesa uqusee mandoosana maraidaqa.
22 Qinee mina aiqama sandufamau fimarunausa maridaqa.
Qinee sia mina naamuaqira ufa rukiqaunausa maridaqa.
23 Qinee aaqarana siaisa marunnanara mifa iridanoo.
Qinee kaqi runna fuanoora qeeqa mariranasaa rakisidaqa.
24 Qinee miqunnana akiiqara faqa andeeqara oosana maraunnanara faqa mifa amiqimma qimaqaidanoo.
Qinee aaqarana siaisa marunnanara miqimma qimaqaidanoo.
25 Oo Yaawee aniki mapukusee mariasa anee misa mapukunnimaqee mariananoo.
Kaaqa andeeqee mariasa anee amiqi amiqimma nimaqee mariananoo.
26 Anee kaaqa anukarausa andeeqa nimaqee mariananoo.
Mandoosana maree mariasa mandaikamma nimaqee mariananoo.
27 Nári mara maree qumi mariasa anee asumu maree mariananoo.
Nári nuqu uqeeree mariasa anee mara maree qumimariananoo.
28 Oo Yaawee anee kaaqa qarana qimiananoo asukuna rakeemma qisaidanoo.
29 Anee qini afeeka qimianaqa qeeqa namuqaauqa naru nindaqaaqa idaqa.
Miqimmaseeqa misa afeeka faandaamura aafeeqaramaki aqufiqa naru nindaqaaqa idaqa.
30 Mi Anutuna oosana fannoo andeeqanoo maridanoo.
Mina ufasaa faiqí mundimaria ufafa maridanoo.
Mifa narí mandaaqee mariasa rakira saqariara foora maridanoo, ititannimaqaidanoo.
31 Yaaweefa kai Anutufa maridanoo.
Anutufa kai maasa faandaamura maridanoo.
32 Mi Anutufa kai qini afeeka qimiseenoo, rakisiqimaqee marifaqa qifaaqa quqasee aana nidaqa.
33 Mifa qini qiku afaidama saifaqa kaasau aandaura foora sandaidaqa.
Qinee aaqanauqakiaqa nimarunanoo mifa qini rakisi qimaqaidanoo.
34 Mifa qini rakira oosana uqaqifiqasaifaqa qinee afeeka duru uqanna rakisidaqa.
35 Oo Yaawee anee qini itita qimaqaseenana asumu mara quqaqisaananoo.
Ani rakisi qimaqarafa qini duqu uqeereenoo.
Ani afeeka fannoo qini ititaqimaqaseenoo asumu marirana qiminoo.
36 Anee qini aana amiqimmasaanaqa sandaidaqa sia
qiku qamaki saamurunaqa namuqaa qini qumareea.
37 Qinee qeeqa namuqaa sia minniseeqa nifaqaqa
fifiifaqa oonu qumarasee naruseeqa kai seeqa.
38 Qinee oonu misa naru quqasaunaqa qini qikuki aqufiqa sia findifirana amanaikidaqa.
39 Oo Anutu anee rakira afeeka qini qimiseenana qeeqa namuqaa rakiranaki urinaaqarara afeeka qimianaqa misa urinnaaqareeqa.
40 Anee qini namuqaara qianaqa misa qini daaqu rufiasee sandeea.
Sandaafaqa akaqausa qiniara fidiaqaa imariasa naru taikeeqa.
41 Misa akaqausara dadaaqiaqeera faaqaruafaqa sia dadaaqirausa maridaqa sia dadaaqia.
Misa Yaaweenara faqa dadaaqianifeera aaraafanoo sia misa innaaru qirana irinoo.
42 Qinee misa radamusaunaqa misa kookoommaika mafuafanoo ufai fannoo misa fuaqa aqinoo.
Misa aatataqaraa doonara foora mariafaqa qinee misasaa qiku reeqa.
43 Anee qini aanoo qimaqimaqee mariasa nisaukukinaana
asumu mara quqaqiseenana moomoo maqannaasa rakisirausaikamma qisaananoo.
Miqimma saanaqa qinee sia irunna fasiqa aanaaseesa qini qimeemaanai maridaqa.
44 Anaamuru qini qikuki niqoori saunu araidaqa
Misa qini ufa irisee qini ufamau fidaqa.
45 Misa afeeka taikafifaqa nariqa afeeka faandaamura minniseeqa naindiri raifaqa qinee unannai anidaqa.
46 Yaaweefa kaqi marifa maridanoo.
Qini ititaqimaqee marina amooqiaqa.
Qini namuqaa nisaukukinaana asumu mara quqee mari Anutuna uriqararanara kooroo iaqa.
47 Mifa qini namuqaauqa urinnaaqarara afeeka qiminoo.
Mifa moomoo maqannaasa qini qimeemaanai mara quqeenoo.
48 Miqimmaseenoo qini namuqaa nisaukukinaana asumu mara quqaqiseenoo.
Oo Yaawee, anee qini namuqaa urinnaaqarara afeeka qimiseenana faiqí kuqa narimariasasaa ititaqisaananoo.
49 Miqiannanara qinee moomoo maqannaasa qambaanaindari ani amooqidaqa.
Qinee ani amooqira idi raidaqa.
50 Anee qini Dafidisa utaaqama qaanausa aneenna sia taikaaninna amuqusirana qinisaa faqa naaru
naaru qinisaa ani aruakinausasaa faqa quqaananoo.
Minara Anutufa rakira afeeka qini Dafidisasaa quqeenoo.