19
Oosana aroonaki Anutufa auqu quqoo ainainafa mina qareenarana koorooidanoo.
Innaaruna fannoo Anutuna qareenaranara firaaqoo koorooidanoo.
Innaaruna fannoo kaifaa Anutufa auqoo ainainausara kooroo idanoo.
Maqee faasaana fannoo Anutuna areenaranara duna faasaana qimamidanoo.
Eendirafa miqikai qimasee moo eendirana qimamidanoo.
Iaqarafa faqa eendirafa faqa sia noo mari faqa sia ufa qidaqa.
Minara maasa misa ufa qirana sia iridaqa.
Miqinoo marifaqa aiqama maqa maaqaindari misa Anutunara koorooimariana qafaidaqa.
Maa maqana ati munu taikee mini taikee irannaindari misa ufa iridaqa.
Innaaruna Yaaweefa uiqaana maaqara foora usakasaifanoo suani minaki maridanoo.
Suani fannoo minakiqari narí fuka anaasee amundara anaasee mararara foora asasidanoo suani qaidanoo.
Mifa sandaranaki amani mariasara foora sandarara deedaqidanoo.
Suani fannoo innaaruna atisaaqari urureenoo fifiifanoo meeqai dinni keeqaidanoo.
Sia moo ainaina fannoo mina ididiranara rufiasee kukeeqaanoo.
Yaaweena sandufara qidanoo.
Yaaweena sanda ufa andeeqarafa uqanna maridanoo.
Mifa fuka afeeka nimidanoo.
Yaaweena naakaparufa minasaa mundi mariafa maridanoo.
Mifa irirana siaisa irirana nimidanoo.
Yaaweena sandufa andeeqarafa marifaqa mi ufamau fimariasa asasidaqa.
Yaaweena naamuaqira ufa fannoo amana amana kai
andeeqa nimaqaseenoo maasa qitikuraki irirana moo faqa moo faqa qimidanoo.
Yaaweena oorinni nisaurusee madoodoonnara oosana fannoo kaaqa anukarafa maridanoo, naaru naaru kaqi kai mariannoo.
Yaaweena ufa irirafa andeeqarafa marifanoo aiqama kari amana amana kai rainannimaqaidanoo.
10 Yaaweena ufa irirafa amiqira koora uqanna uriaaqararafa maridanoo.
Mina adiafaairafa ookasaasa anoona adiafaairana faqa arusee uriaaqaranoo maridanoo.
11 Mi ufausa qini Dafidisa ani ainainira faiqi irirana qimidanoo.
Qinee mi ufamau fimarunnana akiiqara anee Yaaweefa amiqi amiqimma qimaqaananoo.
12 Sia moo fannoo narí aaqara oosanara iridanoo.
Oo Yaawee, qinee kukeeqara aaqaranaki marunnana mara kaqinni quqaqisaa.
13 Qinee iridaqa faqa aaqee marunnanasaa ititaqisaa.
Sia mi aaqarafa qini rakisi qimaqaani.
Miqimma qisainaqa andeeqafuananoo mandoosana fannoo sia rumba qimaqaani.
14 Oo Yaawee, anee qini afeeka kukeeqara maqusa faqa qini asumu maree marianafa faqa mariananoo.
Amanee qini ufara faqa qini iriranara faqa amiqira fee qimasee eedoo qia.