20
Rakiranaki uriqarara innaaru.
Anee ummaaraki maridana Yaaweenara innaaru qinanoo ani dadaaqiani.
Yakooboona Anutufa ani itita amaqaani.
Mifa Sioonna aaqanasaa narí naaquqara amaana maqakiqari ani dadaaqiani.
Mifa anee aminna ainainara eedoo qimasee ani aiqama aandau tatufiranara faqa asasiani.
Anutufa ani aidimari ainainna amiani.
Anee oonu mafi irinna ainainafa anoona kambiqaani.
Anee rakiranaki urinnaaqaraannanara asasida faaqa ruanaura.
Anee rakiranaki urinnaaqaraannanara maasa qeeqa Anutuna idi raidaqa amooqianaura.
Anee aiqama ainainara irainnana Yaaweefa iriani.
Doo maqee qinee iridaqa Yaaweefa rakirana
uriqarara afeeka narí utaaqamaqai karaambaiqana qini Dafidisa qiminoo.
Mifa narí amiqira maqusa innaarunaindari qini innaaru qirana irinoo.
Yaaweena afeeka fannoo firaa rakiranaki uriqarara afeeka qiminoo.
Rakiranaki akaqausa nári qoosa rarisee mari karana saqarikidaqa, akaqausa nári qoosa saqarikidaqa.
Miqi mariafaqa maasa Yaaweena maasa Anutuna mina afeeka saqarikidaqa.
Maasa namuqaa mi rakira ainainausa saqariki
mariasa niku amaki saamurifaqa maasa kaqi afeekaikammasee kikiqiqa marianaura.
Oo Yaawee anee rakiranaki uriqarara afeeka qini Dafidisa qimia.
Maasa ani aaraanana maasa dadaaqia.