21
Rakirana urinnaaqararanara Yaaweena amooqira idi.
Oo Yaawee anee Dafidina afeeka amiannanara asasidanoo.
Anee mina dadaaqiananoo rakirana uriaaqarainara firaaqoo nasuridanoo.
Anee mina amuqusaki aidimari ainainna amiananoo.
Anee mifa irai ainainna faqa amiananoo.
Anee mifinnai anireenana firaaqoo amiqi amiqimma amaqaananoo.
Miqimmasee anee uriqararausa qata koorannai auqirana afisu amaqaananoo.
Mifa mariranara iraifana anee amiseenana mina marirana kisaaqaikamma amaqaananoo.
Anee Yaaweefa dadaaqiannanara mifa uriqarara auqu mareenoo.
Anee mina afeeka faqa uriqarara auqu faqa amiananoo.
Ani amiqi amiqirafa naaru naaru mina faqa mariannoo.
Ani afusaa marirafa mina asasirana qumbiqa amidanoo.
Dafidifa Yaaweena aiqama afeeka faqaana saqarikidanoo.
Yaaweena kaqi marira aidirafa marinara mifa aiqama ainainaki afeekaikammasee mariannoo.
Dafidifa narí aiqama namuqaa rumbannimaqaannoo.
Mifa nariara fidiaqaa imariasa faqa rumbannimaqaannoo.
Mifa anireenoo idaurunnoo narí namuqaa aiqama kuridi nimaqaannoo.
Yaaweena arana qarafa misa nambiqamasaannoo.
Ida fannoo misa qama taikaannoo.
10 Sia uqanna misa atikiqari moo fannoo kaqi mariannoo. Dafidifa aiqama naru taikaannoo.
11 Misa mina ariraree qimasee tipundaaramma saifanoo sia misa tipundaarirafa anoona kambiqaannoo.
12 Mifa feefa niiqamasainaqa quqasee sandeefaranoo.
13 Yaawee maasa ani firaa afeekara amooqidaqa. Maasa idi raidaqa ani afeekara amooqianaura.