22
Ummaara faqaana iki raqarafa faqa Anutuna amooqira idi faqa maridanoo.
Oo qini Anutu, qini Anutu, naqifee ifanee anee qini minniqiseenanee.
Anee naqaa fee ifanee aadumai nianasaa maridana sia qini dadaaqidanee.
Anee naqaa fee ifanee sia qini ikiraqarana irinanee.
Faasaana ani qeeqa Anutuna aaraunana sia maqi qiananoo.
Eendaki faqa aaraida maridaqa sia idooeeqa.
Anee naaquqarafa andeeqara oosana faqaafa mariananoo.
Isaraee maqannaasa ani amooqi mariafa mariananoo.
Maasa qikeeku qikaaku ani saqariki mariqau.
Misa ani saqari kammasoofana anee misa asumu mariaqeera maranau.
Misa manda ainainakiqari ani auqu roonannai asumu mariqau.
Misa ani saqarikida sia nisaurirana mareea.
Qinee oorudupirausa fifau doodaaniara foora maridaqa.
Qiniara nikooqaifaqa fidiaqaa midaqa.
Misa qini qiqafeeqa uteeti qimasee nimaakiri rummiqi qimaqaidaqa.
Miqimmasee misa ninuka aqidaqa maaqi qidaqa.
Anee Yaaweenasaa mundi mariananoo nanaree mifa sia ani dadaaqidanoo fee.
Yaweefa aniara aidi marifanoo nanaree mifa ani sia itita amaqaidanoo fee.
Nanaree sia ani dadaaqidanoo fee.
Oo Yaawee anee kai qini qinoona aranandakinaana amiqimmasee qini mara akoonnai quqaqisaananoo.
Qinee aanaaqi maridaqa qeeqa qinoona naamma
neemariafanana anee qini amiqimmasee rakisi qimaqee marunaqa mariqiafana.
10 Qinee qeeqa qinoona aranandakiqari
kambiqaafannaqoo qari anisaa mundiqa maridaqa.
Miqiqa marunana anee qini Anutufa mariananoo.
11 Ummaara qiniki maridanoo, sia nianai maria. Sia qini dadaaqirausa maridammia.
12 Namuqaa moomoo kaasau aandaura foora qini fiqu fiqu iqa maridaqa.
Misa Basaana maqa maaqakina afeeka kaasau aandaura foora qini fiqu fiqu iqa maridaqa.
13 Misa kaasau fainiara foora nooraqasee qini qipata anaqirara rairai qidaqa.
14 Nammari maqasaa adiasaafanoo dadasindee inoo qini afeeka taikeenoo.
Qini qimudaani aiqama radukinoo maridanoo.
Qini qimuqusaki daaquqarafa maridanoo.
15 Qini qimaaqaara aadana usidanoo.
Qini qimaakiri qimaaqaarai atooqanoo maridanoo. Anee qini kookoommaki rumaqimaqa qaanaqa kuqirara midaqa.
16 Manda oosana maree mariasa aanoo qimaria fainisara foora qini fiqu fiqu iqa maridaqa.
Misa qini qiku qisauku aakumaree rakee iraridaqa.
17 Qini qimudaani akooqoo marifaqa misa qini kaaqa tataqaidaqa.
18 Misa qini qammunna marasee rainaidaqa.
Qini siuta raipaqusee kaatara foora sararammasee mareea.
19 Oo Yaawee sia anee nianai maria qini daaqa ani maria.
Kai kaqi aniree qini rukia qisaa.
20 Oo Yaawee misa nookinaana qini mareeqee asumu quqaqisaa.
Maa fainisa nookinaana qini mareeqee kaqinni asumu quqaqisaa.
21 Kaasau fainiuqa nookinaana mara kaqinni quqaqisaa.
Qinee kaasau aandauqa nifusaa ititarausa sia mariafaqa maridaqa.
22 Miqimma sainaqa anee auqaanna ainainnara qinee qeeqa maqannaasa qimannimianaura.
Qimannimisee qinee misa suqiranakiqari ani amooqianaura.
23 Innee Yaaweena ainainira faiqiuqa mina amooqiaqa.
Innee Yakooboona aiku asauku mariasa mina auqu uqeeraaqa.
Innee Isaraee maqannaasa mina kai amooqiaqa.
24 Yaaweefa sia kudi fasiqauqa sarau imarianara irisee ameesuqu nimaqaidanoo.
Sia oori rafusu kaqinni aqidanoo, mifa misa innaaru qirana iriseenoo dadaaqidanoo.
25 Qinee firaa suqiranaki anee auqaanna ainainnara ani amooqianaura.
Ani amooqirara suqiqa mariasa nifusaa ani amooqianaura.
Qinee qima afeekaikammasee suqa amianauree qiafanna tatufirana suqa amianaura.
26 Sarau iranaki mariasa narana namasaifanoo nimuaqu imarina marifaranoo.
Yaaweefinnai anirainausa mina amooqifaranoo.
Miqi mariasa naaru naaru aiqama ainaina amanaikirausa mariaqa.
27 Aiqama maqannaasa Yaaweenara irifaranoo.
Aiqama maqa maaqakinaasa mifinnai ubeekeefaranoo.
Aiqama fasiqa anaasee mina amooqifaranoo.
28 Yaaweefa karaambaiqa maridanoo aiqama maqannaasa rakisinnimaqaidanoo.
29 Aiqama ramoo ramaa imariasa mina oorinni niqoori saunu areefaranoo.
Aiqama faiqí faiqi mina oorinni niqoori saunu areefaranoo.
30 Naaru kambiqainausa mina ainainira faiqiuqa marifaranoo.
Misa kasooaqee kambiqainausa Yaaweenara qimannimifaranoo.
31 Yaaweefa narí faiqí anaasee maroonara naaru kambiqainausa qimannimifaranoo.