23
Yaaweefa maasasaa sipsipasaara foora rakisirafa maridanoo.
col Yaaweefa qini sipsipasaara foora rakisi qimaqee marifaqa qinee sia moo ainainara sarau ianaura.
Mifa qini mareeqeenoo sipsipara foora quqeenara andandaki quqasaifaqa namasee faiqaidaqa.
Mifa qini qifiqeeqee amiqira nammari reendeenammasee ooqu fimarina afaisaa quqaqisaifaqa namasee idooaidaqa.
Mifa qini fuka afeeka qimidanoo.
Mifa narí qima afeekaika maqoomau finoo qini andeeqara aatata kai qifiqee fidanoo.
Yaawee anee qini faqa mariannanara qinee kuqira
ummaaraki asukuna titunaanu qiranakiara foora fidaqa sia moo mandainainara rufiaanaura.
Ani saunu faqa unnaana samu faqa qini itita qimaqeenoo.
Anee qini namuqaa nifusaa firaa oomaqa qini qimiananoo.
Qinee uriqarara fasiqara foora marunana qini daarama quqaananoo.
Anee amiqi amiqira ainaina namariara foora qini kaafaki adia afairaqaramma qimiananoo.
Ani amiqi amiqirafa faqa amuqusirafa faqa qini faqa mariinoo kuquananoo kai taikaannoo.
Ani amaana maqa fannoo qini maaqara foora
marinaqa qinee minaki keeqee raudee iiqa kuquananoo taikaannoo.