24
Uriqarara karaambaiqa.
Maa maqa maaqafa faqa aiqama minakinaa ainaina faqa Yaaweenaindi kai maridanoo.
Maqa faqa minasaa maria fasiqa aanaaseesa faqa minaindi kai maridaqa.
Mifa maa maqana ameemaanai maru nammarina amuaaqa auqu quqanau.
Quqaseenoo mina faakanauqa maqa ameemaanaindaraa nammariki rakiqanau.
Yafee amana Yaaweena aaqanasaa oorufuannoo fee.
Yafee amana mina naaquqara amaana maqaki keeqaannoo fee.
Andeeqara oosana auqee marifa faqa amiqira amuqusa faqaafa faqa sia unna anutusa nimooqi mariasa
faqa sia unna qimasee nimana aiqee mariasa kai minaki keeqeefaranoo.
Yaaweefa misa asumu mara quqasee amiqi amiqimma nimaqaannoo.
Miqimmaseenoo Anutufa misara aaqarana siaisee qiannoo.
Miqira fasiqauqa Anutufinnai anidaqa.
Misa Yakooboona Anutuna oorinni fidaqa.
Innee faandaamura kooqiuqa firaaqoo atua aquaqa.
Innee ooqeennaa amaana maqa kooqiuqa faqa atuasaifanoo uriqarara karaambaiqa keeqaani.
Yafee mi uriqarara karaambaiqafa maridanoo fee.
Mifa Yaaweefa afeeka faqa eeraara faqa faqaafa maridanoo.
Mifa Yaaweefa aiqama rakiranaki uriqaree marifa maridanoo.
Innee faandaamura kooqiuqa firaaqoo atua aquaqa.
Innee ooqeennaa amaana maqa kooqiuqa faqa atuasaifanoo uriqarara karaambaiqa keeqaani.
10 Yafee mi afeeka karaambaiqafa maridanoo fee.
Yaaweefa aiqama maqannaa uriqarara afeeka faqaafa, afeeka karaambaiqa maridanoo.