25
Rakisinnimaqaranara faqa itita nimaqaranara faqa innaaru qirufa.
Oo Yaawee qeeqa innaaru qirana ani amidaqa.
Oo qini Anutu, qinee ani saqarikidaqa.
Namuqaa darifaqa qisauruanoora anee mi dariranasaa ititaqisaa.
Anee dadaaqinaqa qini namuqaa sia qiniara ataasa ataasa qiaqa.
Ani saqariki mariasa namuqaa rafaaqafu nimaqarafa sia maridanoo.
Qusufa qimasee ani Yaaweenara kaukaata qimariasa namuqaa misa rafaaqafu nimaqaidaqa.
Oo Yaawee anee fimarianna aanna qini uqaqifiqaina fua.
Anee fimarianna aannara qini daamuaqinaqa iria.
Anee qini Anutufa qini asumu maree marianafa
mariannanara ani anoona ufa mau firana daakapa.
Qinee aiqama kari ani saqarikidaqa.
Oo Yaawee aneenna qimudaoo qirana faqa aneenna
naaru marira amuqusirana quqannifiqoonnanara oonu mafi iria.
Qinee kumaaraasaa auqaafanna aaqarana akiiqara minniqisaa.
Oo Yaawee, aneenna naaru marira amuqusiranannoo
faqa aneenna amiqi amiqirannoo faqa qiniara oonu mafi iriqisaa.
Yaaweefa andeeqara marirana faqaafa marinara aaqee mariasa andeeqara aanara naamua qidanoo.
Nári nifaaqa mara maree qumi mariasa Yaaweefa andeeqara aatata nifiqee fidanoo, narí aidiranara qimannimidanoo.
10 Mina moodaanaki kira ufa faqa mina sandufa faqa afaqee mariasa Yaaweefa narí mapukusee marira
oosanannoo faqa narí amuqusiranannoo faqa nifiqee fidanoo.
11 Oo Yaawee, aneenna qima afeekai kiranara oonumafi irisee qini moomoo aaqarana akiiqara minniqisaa.
12 Yaaweenara naaquqee marisa mifa amiqira aanara qimannimiannoo.
Qima niminaqa mi mau fifaranoo.
13 Misa aiqama ainaina amanaikiranaki amiqiranaki marifaranoo.
Misa faiqi namu maqa maaqa mareefaranoo.
14 Yaaweefa mina ufa qaindusi mariasa niqoondi maridanoo.
Mifa narí moodaanaki kira ufa qimaqoona kafaa qimannimidanoo.
15 Qinee aiqama kari dadaaqianifeera Yaaweefinnai qifu maqaidaqa.
Miqi marunanoo mifa qini manda ainainakinaana itita qisee marifa maridanoo.
16 Qinee qeeqaraa marida ummooquki marunnanara Yaawee anee qinnee unnannai quandafi qiniara qimudaoo qia.
17 Qini qimuqusakina oosana oosana ummaarauqa maraqu qisasee qini oosana oosana ummaarakinaana mara kaqinni quqaqisaa.
18 Oo Yaawee, qini aiqama aaqarana akiiqara minni qiseenana aupurarana faqa fitinnarana faqa dadaaqia.
19 Oo Yaawee anee qafaa qini namuqaa moomoo uqanna maridaqa.
Misa firaaqoo uqanna qiniara fidiaqaa idaqa.
20 Qini titaqisaidana qini marirana mara afeedamma qisaa.
Anee itita qimaqaanneera qinee anee iannannai anidaqa.
Namuqaa qini rafaaqafu qimaqee marianasaa itita qisaa.
21 Qinee ani mandaaqee marunnanara qini andeeqarafa
faqa anoona qiramau firafa faqa qini rakisiqimaqaani.
22 Oo Anutu, Isaraee maqannaa aneenna faiqí anaasee
nariqa oosana oosana ummaara kinaana mara kaqinni quqannisaa.