26
Andeeqara fasiqa innaaru qirufa.
Oo Yaawee qinee andeeqara oosana maree marunnanara faqa firaaqoo ani saqariki
marunnanara faqa iriseenana qiniara aaqarana siai fee qinaqa iriaqa.
Oo Yaawee, anee qini diuqummasee qimanammasee qafaa.
Qini didirana faqa qini irirana faqa rainasee iria.
Ani aiqama kari mari amuqusirafa qini indaarunnikamma qimaqaidanoo.
Aniki mapukusee marira oosana fannoo qini dadaaqidanoo.
Qinee sia fifau aatata nimariasa saimbaqa nidaqa.
Qinee sia qaaraiki mariasa faqa moodaanaki kianaura.
Qinee aaqee mariasa faqa moodaanaki nirara fidiaqaammidanoo.
Manda oosana auqee mariasa finnaaqa raidaqa.
Qinee qeeqa qisauku nammari uqusee qeeqara aaqarana siaisee qidaqa.
Miqimmasee qinee ani aidara fiqu fiqu idaqa ani amooqidaqa.
Qinee aniara dufi dufi qira idi raidaqa anee firaa ainaina auqoonnanara qimannimidaqa.
Oo Yaawee qinee anee marianna maaqanara firaaqoo dididanoo.
Ani qareenarafa mariqoora firaaqoo dididanoo.
Sia aaqee mariasa namufaqa qini kuridi qimaqaa.
Faiqí nári mariasa darirana kinaana qini mara kaqinni quqaqisaa.
10 Miqi mariasa aiqama kari manda oosana faqa umeeramaisaanifee munnimma maqee maqee maree mariasa faqa nariranakinaana qini mara kaqinni quqaqisaa.
11 Qinee qeeqaraa andeeqara oosana auqaidaqa.
Anee qiniara qimudaoo qimasee qini asumu mara quqaqisaa.
12 Qinee aiqama manda ainainakiqari kaqinni maridaqa.
Qinee Yaaweena faiqí anaasee suqiranaki mina amooqidaqa.