27
Anutuna amooqira innaaru.
Yaaweefa qini qoomara foora maridanoo qini asumu
maree marifa marinara qinee yanaree moonara rufiaanauree.
Qini marirana nirana afeeka Yaaweefa kai marinara qinee yanaree maparaa ianauree.
Manda oosana maree mariasa aanaamuru qini
namuqaauqa qini makuruanee qimasee anireeqa niku amaki saamurifara.
Qini namuqaa moomoo aniree qini maqusa uqusaifaqa sia qinee misara rufiaanaura.
Rakiranaki misa aniree darirarifaqa sia qinee maparaa ianaura qifaaqa quqasee marianaura.
Qinee moodaa ainaina kai Yaaweenasaa qaraana marararee qidaqa, qinee minara kai randaanaura.
Qinee maa maqanasaa marunna kamuqoo Yaaweena uiqaana maqaki marianauree qidaqa.
Minaki maridaqa Yaaweena qareenarana qafamasee asasianauree qidaqa.
Mina uiqaana maqaki mina iriranara mariranara randaanauree qidaqa.
Manda aukuana kambiqainanoo narí mari maqanaki kukeeqa qimaqaannoo.
Narí uiqaana maqaki qini kukeeqaqisaanoo.
Mifa qini uqeereeqee aaqanasaa oonisaa amiqiraqoo quqaqisaannoo.
Doo miqoo qini namuqaa qini uqusaafanoo Yaaweefa
qini mareeqee misa urinnaaqarama saifaqa marianaura.
Miqimmasainaqa qinee narí Yaaweena naaquqara
uiqaana maqaki faaqa quqasee asasammasee aandau tatufirana suqamianaura.
Qinee idi namu faqa ufireena namu faqa Yaaweenara amooqira idi raanaura.
Oo Yaawee qinee qeeqa ufannai aniara nameera qimasee aaraanana iria.
Anee qini qifauarana qimisee kafaa anoona ufa qimaqimia.
Anee qiniara aniree qini qimooqiannee qianaqa Yaawee, qinee eedoo qimasee anianaura.
Oo Yaawee aneenna oori afiri sia qini kukeeqa qimaqaa.
Sia qiniara arana qaani. Sia aneenna ainainira faiqi qiniara anirandee fuannee qia.
Anee qini dadaaqi marianafa mariananoo.
Oo qini Manika Anutu anee qini asumu maree marianafa mariananoo,
sia qini minniqisaa sia qini quqaqisaa.
10 Qini qinaukoo qini minniqisaifanoo Yaaweefa qinisaa rakisiannoo.
11 Oo Yaawee anee qiniara auqaannee qimarianna ainainnara daamuaqia.
Qini namuqaa moomoo marianara irisee andeeqara aatata amiqiraqoo qifiqee fua.
12 Sia anee qini mareeqee qini namuqaa marianaki quqaqisaa.
Misa naaquqara ufannai faqa unna ufannai faqa qini daridaqa.
13 Qinee maa ainainnara amiqimmasee iridaqa,
qinee kasooaqee kaqi mariasa faqa maridaqa Yaaweena amiqi amiqirana qafaanaura.
14 Yaaweena saqarikia.
Sia ani amuqusa ummaara raani, afeekaikammasee mina saqarikia.