28
Dadaaqiani fee innaaru.
Oo Yaawee anee qini dadaaqida ititaqimaqee
marianaqa minakiqari qinee ani aaraanana qini nammeera qirana iria.
Anee sia qini anoona ufa qima qiminaqa qinee
kuqira maqa maaqaki kuqufida fimariasa qambaana marianaura.
Qinee qeeqa qisauku ani naaquqara amaana maqa
maritinai uqeerasee dadaaqianneera innaaru qianana iria.
Oo Yaawee anee sia manda oosana maree mariasa faqa aaqee mariasa faqa amiqira adiafaa ira ufa
qimaria fanoo misa nimuqusaki manda irirafa umbiqarausa namufaqa qini rafaaqafu qimaqaa.
Oo Yaawee misa auqee mariana akiiqara aupurarana nimia.
Nisaukunnai manda oosana auqee mariana amana kai aupurarana nimia.
Misa aiqama manda oosana maree mariana amana kai aupurarana nimia.
Misa aaqarana akiiqara amanaikamma nimia.
Miqi mariasa Yaaweefa auqoo ainainnara sia iridaqa.
Mifa narí asaukunnai auqu quqoo ainainara sia misa
iridaqa mina akiiqara Yaaweefa misa aupurarana nimiseenoo kuridi nimaqaannoo.
Yaaweefa qinee dadaaqiani feera nammeera qunnana irinara mina amooqidaqa.
Yaaweefa qini itita qimaqaseenoo qini dadaaqi marifa maridanoo.
Qinee mina saqarikidaqa.
Mifa qini dadaaqirana faqa asasirana faqa qimisaifaqa asasidaqa.
Minara qinee mina amooqidaqa asasira idi rama amaqaidaqa.
Yaaweefa narí faiqí anaasee itita nimaqaidanoo.
Mifa narí utaaqamaqai karaambaiqana itita
amaqaseenoo mina manda ainainakinaana mara kaqinni quqaisaidanoo.
Oo Yaawee aneenna faiqí anaasee manda
ainainakinaana mara kaqinni quqasee anindikiqa mariasa amiqi amiqimma nimaqaa.
Anee misasaa sipsipasaa rakisirafara foora maridana naaruara misasaa rakisia.