30
Dufi dufi qira innaaru.
Oo Yaawee, ani auqu qinee uqeeraidaqa.
Qini namuqaauqa qini darusee ataasa ataasa qidaqa
nasuriraree qianakinaana kaqinni mara quqa qisaannanara ani auqu uqeeraidaqa.
Oo Yaawee qini Anutufa qinee ani dadaaqiranara aaraunana anee qini dadaaqiananoo.
Oo Yaawee anee qini madikakinaana qumbaqi
qisaananoo, qinee kuqira madikaki ooqu raunana anee qumbaqisee kaqi marirana qimiananoo.
Oo innee Yaaweenaki mapukusee mariasa, innee mina amooqira idi raaqa.
Innee mifa auqoo ainainara oonu mafi irisee mina dufi dufi qima amaqaaqa.
Yaaweena aanooqirafa qusakamu marinoo taikaannoo.
Mina amiqirafa maa maqanasaa kisaaqasaa mariannoo.
Eendaki qusasaa qikiraqarafa mariannoo, iaqainanoo kananaana asasirafa mariannoo.
Qinee afeekaikammasee mapukiqa maridaqa qinee aaqamasee qeeqara maaqi qiqiafana.
Qinee naaruara naaruara sia kasianauree qiqiafana.
Oo Yaawee anee qini amiqimma qimaqaseenana
aaqana saaqaraa maaqara foora mariafanana qinisaa itita qimaqanau.
Anee aneenna oori kaqinni quandoonaqa qinee maparaa iranaki mariqiafana.
Oo Yaawee qinee ani aareeqa anee dadaaqirana qimianneera aareeqa
Qini kuqirafa sia kaqikaaqoo faqa ani amooqirafa mariannoo.
Qinee madikaki ooquraananoo qini mi kuqirafa sia amana moo ainaina auqaannoo.
Kuqirauasa amanee ani amooqifaree. Sia amana.
Amanee misa anee kisaaqasaa amiqimma nimaqee mariannanara kooroo ifaree. Sia amana.
10 Oo Yaawee, anee qini innaaru irisee qimudaoo qimasee qini dadaaqia.
11 Qinee soofaaraki marunnana anee quandasee idi rarana qimiananoo.
Anee qini ikiraqarana mara aquseenana asasirana qini fiqu fiqumma datimmma qimaqaananoo.
12 Miqimma qisaannanara qinee sia ufa siaina qireeda marianaura qinee ani amooqira idi raanaura.
Oo Yaawee anee qini Anutufa qinee naaruara naaruara ani dufi dufi qima amaqaanaura.