31
Anutuna saqarikira innaaru.
Oo Yaawee qinee itita qimaqaanneera anee iannannai anidaqa.
Naaruara sia qini qisauriranaki quqaqisaa.
Anee andeeqara Anutufa mariananoo qini kuqiranakinaana mara kaqinni quqaqisaa.
Qini ufa irisee maqee uqanna qini kuqiranakinaana mara kaqinni quqaqisaa.
Anee qini faandaamura ooniara foora maridana qini itita qisaa.
Anee qinisaa ququsara foora auqu ititaseenana qini kuqiranakinaana mara kaqinni quqaqisaa.
Oo Yaawee anee qini faandaamura ooniara foora faqa ququsara foora faqa mariananoo.
Aneenna qima afeekaikunadee inana qini qisauku qumaree aana muquninaqa fua.
Anee qini dadaaqinaqa qini qimaara fufuqaa ufaannanaki sia arua.
Manda ainainasaa auqaanara foora qinisaa mandaaqa qimaqaa.
Ani asaukuki qeeqa qimana quqaidaqa.
Oo Yaawee anee qini kuqiranakinaana mara kaqinni quqa qiseennaranoo.
Anee mapukusee marirana faqaa Anutufa mariananoo.
Anee unnaqira anutusara innaaru qimariasara fidiaqaa imariananoo.
Misa miqi mariafaqa qinee ani kai saqarikidaqa.
Ani maasara kisaaqasaa amuqusiranara qinee asasidaqa nasurianaura.
Anee qini aupurarana faqa ummaara faqa qafaannanara miqianaura.
Anee sia qini mareeqee namuqaa nisaukuki quqasaanaqa qini qumareea.
Qinee qifaaqa quqasee qeeqa didimarinnai firana anee qimiananoo.
Oo Yaawee qinee qummaaraki maridaqa qiniara qimudaoo qia.
Qinee kaaqa moomoo kari iki raqee saunanoo qifukaumu innooqafinoo.
Qini qimudaani firaaqoo ummooqukidanoo.
10 Qini ummaara fannoo qini afeeka taikaidanoo.
Qini iki raqarafa qini marirana qusa raidanoo.
Qini ummaara fannoo qini afeeka taikasaifanoo qini qimudaani ummooqukidanoo.
11 Qini namuqaa faqa qini qiqoonausa faqa qiniara uteeti amara auqidaqa.
Minara kai qiniara irimariasa naaquqaifaqa qini daaqu rufiqaidaqa.
Aanai qini paquri masee quqasee sandaidaqa.
12 Qinee kuqiara foora iqa marunaqa qiniara qaunidaqa.
Qinee rukamufifaqa aqusaa qafeesara foora maridaqa.
13 Qini namuqaauqa maqandanai narí qimami narí qimami masaidaqa uteeti qimariafaqa iridaqa.
Rufiarafa firaafa qini fiqu fiqu inoo maridanoo.
Misa moodaanaki suqufiqa qini marirana taika qimaqaaneera tipundaaridaqa.
14 Miqi mariafaqa Oo Yaawee qini Anutu qinee ani kai saqarikidaqa.
15 Qinee aiqama kari ani rakisi qimaqaranaki maridaqa.
Qini namuqaa qini darirara qifaqaqa nuanakinaana qini mareeqee amiqiraqoo quqa qisaa.
16 Qini aneenna ainainira faiqiara qimudaoo qidana qiqafaa.
Aneenna sia takee mari amuqusiranaki qini mara quqa qisaa.
17 Oo Yaawee, qinee ani aaraunnanara anee qinaqa
qini namuqaauqa sia qini qisauriranaki quqaqisaaqa.
Manda oosana maree mariasa kai nisauriranaki mariaqa.
Misa ufa taikafinaqa madikaki kuqirausa faqa mariaqa.
18 Unna ufa qimariasa noo qummuna mannisaa.
Misa nári nifaaqa uqeerasee akaqausa mara maree
qumimariasa misa andeeqarausara manda ufa qidaqa.
19 Ani ameemaanai maridaqa ani ufa mau fimariasa
afeedamma nimaqaqaanna ainainausa kaaqa amiqirafa maridanoo.
Anee firaaqoo amiqimma nimaqee mariannanara aiqamausa iridaqa.
Ani saqariki mariasa anee firaaqoo rakisi nimaqaidana itita nimaqee mariananoo.
20 Ani saqariki mariasa narirara tipundaari mariafana
anee mareeqee aneenna afusaa amiqiranaki quqannisee marianafa mariananoo.
Misa namuqaa nifairiranakinaana mareeqee amiqira auqaanai quqannisee marianafa mariananoo.
21 Yaaweena amooqirana amiaqa.
Qini namuqaa qini fiqu fiqumma datimmafi
daruaneerufanoo qiniara firaaqoo aidufanoo itita qimaqoonara amooqiaqa.
22 Qinee rufiaidaqa maaqi qimasee iriqa, doo Yaaweefa
qini narí afusaa marunnana mareeqeenoo kaqinni quqaqee maqi qimasee irunanoo,
Yaaweefa qini innaaru qirana irisee dadaaqinoo.
23 Innee Yaaweena faiqí anaasee innee Yaaweenara firaaqoo nidiani.
Yaaweefa narí ufaki mapukusee mariasa itita
nimaqaseenoo, nári nuqu uqeeree mariasa nári manda oosana akiiqara nimimarifa maridanoo.
24 Innee Yaaweenaki mapukusee mariasa inni nimuqusa fannoo aiqama kari afeekaikinoo mariani.