32
Numoo koorooirana faqa numoo akiiqara minninnisara ufa.
Inni numoo minninisaisa faqa inni numoo rafaaqafu nimaqasaisa faqa asasiaqa.
Yaaweena nifairiranaki sia mari fasiqafa asasiranaki maridanoo.
Sia unna qimasee nikaru qimari fasiqafa faqa asasiranaki maridanoo.
Qinee qeeqa numoo sia koorooiqa iki raqaida marunanoo suani afu keeqaidanoo.
Miqunanoo qini qimudaani ummooqukidanoo.
Eendaki faqa faasaana faqa Yaawee aneenna
asaukunnai fannoo qini aupurarana qimimariananoo qini afeeka taikeenoo.
Aiqaiqa aukuana suani firaafa qeenoo maqa aadana ususaifanoo taadairindee idanoo.
Qinee miqiqa maridaqa qeeqa aaqarana ani Yaaweena afusaa akooqoo koorooiqa.
Qeeqa manda oosana sia kukeeqeeqa kooroommasee ani qimamiqa.
Qinee maaqi qiqa, qeeqa aaqarana Yaaweena afusaa
kooroo qianauree qimasee kooroomma saunana
anee Yaaweefa qini mandoosana faqa qini aaqarana akiiqara faqa minniqisaananoo.
Miqiannanara aiqama ani ufamau fimariasa aiqama ainainara randeeqa aniara innaaru qidaqa.
Firaa ummaara nammari aufiara foora inoo sia misa rafaaqa fuannoo.
Anee qini kukeeqara maqusa mariananoo.
Anee ummaara aukuana qinisaa rakisinnaranoo.
Anee qini maree marianafa mariannanara firaaqoo idi raidaqa.
Yaaweefa maaqi qidanoo.
Qinee anee finna aannanara qima amianaura.
Qinee ani aakapamasee aamuaqianaura.
Anee sia qoosa doonkiara foora furufaria. Misa irirana siai ainainara foora maridaqa. Anee qainna
misa nooki quqasee rarisee mariandee inaqa irifaranoo.
Anee nookinaa qainna sia quqainaqa sia ani ufamau fifaranoo.
10 Manda oosana maree mariasa moomoo ummaara oosana oosana misaki maridanoo.
Yaaweena saqariki mariasa mina naaru marira amuqusirafa misa kukuqinoo maridanoo.
11 Innee andeeqarausa Yaaweefa auqoo ainainausara asasida nasuriaqa.
Innee mina ufa qaindusi mariasa faaqa ridaqa asasiaqa.