33
Amooqira Idi.
Innee andeeqarausa Yaaweefa auqoo ainainnara faaqa ridaqa asasiaqa.
Mina ufa mau fimariasa mina amooqiaqa.
Innee piripuna aridaqa Yaaweena amooqiaqa.
Qisaukuqara taikasee sandafaqaa piripuna aridaqa Yaaweena amooqira idi raaqa.
Innee Yaaweenara fuka idi raidaqa amooqiaqa.
Innee amiqimmasee akoofasara foora piripuna aridaqa faaqa fuisee qidaqa amooqira idi raaqa.
Yaaweena ufa fannoo kuqaa anoona kai maridanoo.
Aiqama ainaina auqee marina mi mau kai uqee marifa maridanoo.
Yaaweefa andeeqara marirana faqa andeeqasee amana amana kai rainee marianara faqa aididanoo.
Maa maqa maaqanaki Yaaweena sia taikara amuqusirafa qumbiqanoo maridanoo.
Yaaweefa ufannai qufanoo innaaruna kambiqanau.
Narí ookinaa aidoonnai qufanoo suani faqa quqoona faqa fasau faqa kambiqanau.
Yaaweefa ooruku nammari susufinnaki saka quqaandee inoo moodaannai suqu quqanau.
Ooruku nammari faruma meemai uqanna quqasee afeedinau.
Minara maa maqa maaqanasaaqaraasa aiqama Yaaweenara innaaru qiaqa.
Maa maqa maaqanasaa mariasa minara naaquqee marina mina ameemaanai mariaqa.
Yaaweefa qufanoo maa maqa maaqafa kambiqanau.
Mifa afeeka ufa qufanoo aiqama ainaina kambiqanau.
10 Yaaweefa maa maqana saaqaraasa manda ufa tipundaariafanoo titannimaqaidanoo.
Maa maqana saa mariasa auqararee qia ainainna itita nimaqaidanoo.
11 Yaaweena qimirirafa miqinoo maridanoo naaruara naaruara afeekaikamminoo maridanoo.
Mina amuqusakinaa qimirirafa naaruara naaruara mariannoo.
12 Aiqama maqannaasa kiqari ya maqannaasee misa Anutufa Yaaweefa maridanoo fee asasiaqa.
Yaaweefa nariaree qimasee utaaqama qaisa asasiaqa.
13 Yaaweefa innaarunaindari maqasaa mariasa aiqama niuqidanoo.
14 Narí maridanoo rakisi nimaqee mariqooqari aiqama maqasaa mariasa niqafaidanoo.
15 Yaaweefa aiqama maqannaasa nimuqusa auqunisaidanoo.
Misa auqee maria aiqama ainainnara iridanoo.
16 Sia moo karaambiqa fannoo narí rakira fasiqa moomoonnaifau rakiranaki uriqaraidanoofau.
Afeeka sundia sia narí amudaanai qiranannai fau rakiranaki namuqaa urinnaaqaraidanoo fau.
17 Rakiranaki maraqa nua qoosausa sia sundiauqa dadaaqifaqa rakirana urinnaaqareefaranoo.
Mi qoosausa firaa nimudanai qiranannai sia amana moona kuqirana titaqamaqaannoo.
18 Yaaweena afu fannoo nariara rufiee mariasa dadaaqirara misasaa maridanoo.
Yaaweena naaru marira amuqusiranasaa
mundimariasa misasaa Yaaweena afu fannoo rusinoo maridanoo.
19 Mifa kuqiranasaa itita nimaqaidanoo.
Mifa aandaroo aukuana faqa rakisi nimaqaidanoo.
20 Maasa qimana Yaaweenaki kai quqaidanoo.
Mifa kai maasa dadaaqirafa maasa saqari maridanoo.
21 Maasa mina naaquqara andeeqara auqu saqarikunnanara firaaqoo asasidaqa.
22 Oo Yaawee ani naaru marira amuqusirafa maasa faqa mariani.
Maasa anisaa mundiqa maridaqa.