34
Anutuna amiqirana amooqira idi.
Qinee aiqama kari Yaaweenara dufi dufi qianaura.
Qinee sia mina amooqirana munu quqaanaura.
Qinee mifa auqoo ainaina irisee mina amooqianaura.
Ummaaraki mariasa minara irisee asasiaqa.
Innee aniraifaqa maasa Yaaweena auqu qareenaranara koorooia.
Doo aniraifaqa innisaimbaqa mina auqu uqeeraa.
Qinee Yaaweenara innaaru qunanoo mifa qini dadaaqinoo.
Qini rufiaranakinaana iduku qiseenoo.
Ummaaraki mariasa Yaawee finnai ubeekamafuanara misa asasidaqa.
Minara misa saqarikirafa sia kuridiannoo.
Kudi fasiqauqa Yaaweenara innaaru qiafanoo dadaaqidanoo.
Mifa misa aiqama ummaarakinaana mareeqee kaqinni quqannisaidanoo.
Yaaweenara rufiee mariasa mina angiroouqa misa
fiqufiquiqa maridaqa mandainainakinaana maraqunnisaidaqa.
Aneenna kai Yaaweena firaa amiqiranara oonu mafi iria.
Yaaweena itita nimaqaranaki kukeeaqa mariasa asasiranaki maridaqa.
Innee Yaaweena faiqí anaasee innee Yaaweena ameemaanai mariaqa.
Mina ameemaanai mariasa sia sarauirafa misaki mariannoo.
10 Kaasau faini narana sia amanaikianara naara raifaqa kudoosaapaidaqa.
Yaaweena ufa mau fimariasa sia moo amiqira ainainara sarauifaranoo.
11 Innee qini faiqinamu mai aniree qini ufa irifaqa qinee Yaaweenara rufiara oosanara qimannimianaura.
12 Yafee moo fasiqa fannoo kaqi mariranara ridanoo fee.
Anee kisaaqasaa maridana asasiranara aididanoo fee.
13 Aidinana anee sia manda ufa qia.
Anee sia unna ufa qia.
14 Manda oosana ameesuqusee amiqira oosana maraa.
Aneenna aiqama amuqusannoo asooaranara randasee faiqí anaasee faqa moodaanaki maria.
15 Yaaweena afu fannoo andeeqarausasaa mundinoo marifanoo rakisi nimaqaidanoo.
Mina aaqoo fannoo misa nammeeraqiana iridanoo.
16 Yaaweefa manda oosana maree mariasara akooqaidanoo.
Misa kuquafaqa miqoo kai misara qaunidaqa.
17 Andeeqara oosana maree mariasa Yaaweena aaraafanoo iridanoo.
Mifa misa oosana oosana ummaarakinaana dadaaqidanoo.
18 Yaaweefa ummaaraki mariasa dadaaqirara naaqa maridanoo.
Mifa kudoosaapee mariasa dadaaqinoo mara amiqiraqoo quqannisaidanoo.
19 Andeeqara fasiqa anaasee ummaara oosana oosana fannoo aupurarana nimifanoo,
Yaaweefa minakinaana aiqama mareeqee amiqiraqoo quqannisaidanoo.
20 Yaaweefa misa aiqama nimudaanisaa rakisidanoo, sia moodaa nimudaani faqa raqanoo mariannoo.
21 Manda oosana fannoo manda oosana maree mariasa kuqa naruannoo.
Andeeqara oosana maree mariasara fidiaqaa
imariasa Yaaweena narira ufa ameemaanai marifaranoo.
22 Yaaweefa narí ainaini maria fasiqausa feefaurummasee kafaa maraidanoo.
Mifa innai itita qimaqaanifee qimasee fimariasa sia kuridifaranoo.