35
Dadaaqiani fee innaaru.
Oo Yaawee qini rairai qimaqimaqee mariasa anee misa faqa rairai qimannimaqaa.
Qini darimariasa nariqa faqa narua.
Aneenna rakira saqari faqa rakira ainainauqa namufaqa maree aniree qini dadaaqia.
Aneenna duru feefa faqa saasuna faqa mara maree aniree qini darirara qifaqaqanuasa narua.
Anee qini dadaaqiraree qimasee qima qimia.
Qini darirari mariasa anee rafaaqafu nisainaqa nisauriranaki mariaqa.
Qini mandaikamma qimaqarara tipundaari mariasa mara quanda sainaqa furufariranaki mariaqa.
Yaaweena angiroo fannoo misa nifaqaseenoo oofaafanaumuara foora utitiqameeqee aqusaina ufai fannoo aanaaqmaara fuaqa aqindee iannoo.
Misa nimaria aanafa asukuna faqa farindarafa faqa mariani,
Yaaweena angiroo fannoo misa nifaqaani.
Qini namuqaauqa oosana siainaki qini qimaara qufaana fufuseeqa qini qimaarusidaqa.
Misa fifau qini qimaara madika indufia.
Oo Yaawee anee dadaaqinaqa qini namuqaauqa sia
iri marifanoo ummaara fannoo tautummaki misasaa aqufuani.
Misa nariqa fufuqaa ufaanaki arufi nariqa ummaaraki aqufifaranoo.
Miqimma fifaqa qinee Yaaweenara asasianauranoo.
Mifa qini asumu marainara nasurianauranoo.
10 Qinee qeeqa qimuqusa aiqamannoo Yaaweenara maaqi qianaura.
Sia moo fannoo ani fooqaafaa maridanoo.
Aniara afeeka siaisa afeekaikimariasa nisaukukinaana rafiaana fee qianaura.
Kudi fasiqauqa mandaikamma nimaqee mariasa
nisaukukinaana faqa maree marifee qianaura.
11 Manda fasiqauqa qinee sia qafaunna ainainara faqa
sia irunna ainainnara faqa fifau qini rairai qima qimaqaidaqa.
12 Qinee amiqi amiqimmannisaunnana akiiqara mandaikamma qimaqeea.
Miqiafanoo qini qimuqusa firaaqoo ummaarareenoo.
13 Qini oosana moomau fidanoo.
Qini namuqaauqa auriranaki mariafaqa qinee
misara soofaarira qamunna afisusee qeeqa mara
maree qumureeqa daararee marufaqa misara findifuaqeera innaaru qimariqiafana.
Qinee inuka tuqu daumoo amisee findifuaqeera innaaru qimariqiafana.
14 Qini namuqaauqa auriranaki marufaqa qini marirafa maaqimminoo marinau.
Qinee misara qini qiqoondifaqa qini qikaqaafasaa
faqa qini qinoofa faqa kuqiara foora iafaqa soofaarida kummaaraqa mariqiafana.
15 Qini namuqaauqa oosana misa sia qini daanna raidaqa.
Qinee ummaaraki aqufunaqa misa qiqafamaseeqa
asasammasee aiqama qini fiqu fiqummafi uteeti qidaqa.
Qinee aanaamuru misara sia irimarunausa qini dariqa kai maridaqa, sia idooaidaqa.
16 Qinee qiku qisauku mandaikirausara foora marunaqa misa qiniara uteeti qidaqa.
Misa qiniara fidiaqaa imarifaqa qini qiqafaidaqa.
17 Oo Yaawee, kisaaqasaa fee anee kaqi nindafaida marinnaree.
Misa qini kuridi qimaqarara imarianasaa itita qimaqaa.
Anee maa kaasau fainisa nookinaana qini mareeqee amiqiraqoo kaqinni quqaqisaa.
18 Miqimma sainaqa ani faiqí anaasee moomoosa
suqirana qambaanaindari findifi ani Yaaweenara dufi dufi qianaura.
Moomoo fasiqa anaasee firaa suqiranaki noorinni oonuree ani amooqianaura.
19 Fifau unna qimariasa qini namuqaa qini tataqaida asasifana Yaawee anee titaqisaa.
Qini qumaara qafamasee fidiaqaaidaqa noorinnai
nifunnai unnamaanna qimariasa anee misa faqa rafaaqafunnimaqasaa.
20 Misa nifauru fannoo sia asooara ufa aqoondikira ufa
qimarisa, misa oosana oosana unna ufauqa faqa ida qai ufana faqa kai qimariasa maridaqa, misa
unnamaanna qiranara randasee mareeqee asooaranaki mariasa nimuaaqa aqidaqa.
21 Qini namuqaauqa fifau firaaqoo noo raqasee qini
kikiqususeeqa qiniara eeoo eeoo maasa qifu
fannoo mina aaqarana qafee fee qidaqa unnaqidaqa.
22 Misa miqi qimariafana, oo Yaawee, anee misa unnaqirana qafaananoo.
Anee sia ufa siaina maria, anee sia nianai maria, daaqa ani marida dadaqia.
23 Oo Yaawee, anee faiqara see findifi qini itita qisaa.
Oo qini Anutu findifinana qini ufa afeekaikamma qimaqaa.
24 Oo Yaawee, qini Anutu, anee andeeqarafa, anee qiniara sia aaqarana siai fee qia.
Anee qini dadaaqinaqa qini namuqaa qiniara ataasa ataasa qiaqa.
25 Anee qinaqa qini namuqaauqa sia nári nimuqusakiqari maaqi qimasee qiniara qiaqa.
Eeoo maasa qunnandee kai qinoo mina mandainaina doo kambiqeenoo fee qiaqa.
26 Qini ummaara qafamasee nasuri mariasa anee misa aupuraranaki quqannisaa.
Anee misa nisauriranaki quqasee furufaramma nimaqaa.
Anee misa nisauriranannoo faqa noori runiranannoo faqa qamunnara foora dukunimma nimaqaa.
27 Qini andeeqaranara irisee qini iduku qimaqarara
irimariasa kaifaa kaifaa maaqi qimasee faaqaridaqa asasiaqa.
Yaaweefa kaaqa uriqararafa maridanoo.
Yaaweefa qini narí ainainira faiqi qinee auqaunna
ainainafa anoona kambiqainara iriseenoo asasidanoo.
28 Miqinaqa qinee ani andeeqaranara kananaana
oosana arasee ani amooqianafa eedirana kai raquru amianaura.