36
Faiqí faiqi mandoosanara qirufa.
Numoo fannoo manda oosana maree mariasa
nimuqusaki maridanoo akaqa aaqara oosanara naakapaidanoo.
Anutuna minnisee sia minara rufiee marianara manda oosanara irirafa nimuqasaki kambiqaidanoo.
Miqi mariasa nári kai náriara kaaqa uriqararausee qidaqa,
Anutufa maasa aaqarana sia amana qafamasee maasa ufa qimiannoo fee qidaqa.
Misa nookinaa ufa fannoo manda ufa faqa unnufa faqa kai maridanoo.
Misa sia iriqaraasammasee auqara oosanara faqa andeeqara oosana faqa auqaidaqa.
Misa nári qaarisaa faiaqee idaqa manda oosanara oonumafi irida maridaqa.
Misa sia moo andeeqara oosana auqaidaqa, misa manda oosanara faqa sia qaoo qidaqa.
Anutuna Andeeqara Oosana.
Oo Yaawee, ani sia takaaninna amuqusirafa innaaruna amana kai ooru maridanoo.
Ani mapukusee marira oosana fannoo oonnamu amana kai ooru maridanoo.
Ani Yaaweena andeeqarafa firaa aaqananamuara foora uriqaranoo maridanoo.
Anee maasa ufa irisee andeeqasee raina qimaqara
oosana fannoo ooruku nammari farumara foora meemai uqanna maridanoo.
Faiqí faqa aandau faqa ani rakisinnimaqarana ameemaanai maridaqa.
Oo Yaawee ani maasara amuqusirafa firaa feefauru aqimaria ainainnafara foora maridanoo.
Maasa ani aqoosa ameemaanai keeqafi mandaaqaidaqa.
Oo Yaawee anee rairaamma nimianna naranna oomaqa sakasee naidaqa.
Anee qinaqa maasa ani andeeqara oosana nammariara foora naa.
Anee aiqama marirana oosana mariananoo.
Anee kaaqa qarafa mariannanara maasa kaaqa qarana qafaidaqa.
10 Oo Yaawee anee aneenna amuqusirana aniara irimariasa kaifaa kaifaa nimida kai maria.
Anee aneenna andeeqarana andeeqara aatata fimariasa nimidana kai maria.
11 Anee qinaqa nári nimoo naamoo imariasa sia nikunnai qini rafaaqafu qimaqaaqa.
Anee qinaqa manda oosana maree mariasa sia qini daru qifaqaaqa iaqa.
12 Niqafaa, manda oosana maree mariasa doo saamuriqa maridaqa.
Misa maqasaa aqufiqa sia amana kafaa
findififaaranoo. Miqoo kai marifaranoo.