37
Andeeqara fasiqa faqa manda fasiqa faqa mariranara qidanoo.
Anee aaqara oosana maree mariasa nindafamasee
sia minara aiaaqee qimasee sia qinee misa dadaaqunoo sia qia.
Manda oosana maree mariasa nindafamasee sia minara qinee faqa sia maraunoo qimasee arana qaani.
Misa miqi marianara amukafaqaa sanda miqirausa
qusasaa ateeka saifaqa qammundeefaranoo, misa
andanda miqirausa maridaqa qusasaa aadanusifaranoo.
Yaaweena saqarikida andeeqara oosana kai maraida maria.
Anee miqidana maa maqa maaqanaki kisaaqasaa
kaqi marinanoo sia moo ainaina fannoo ani mandaikamma amaqaannoo.
Anee aneenna maqa maaqaki kai marida asooaranaki maria.
Yaaweenaki asasamasee marinanoo ani amuqusaki aidimari ainainna ani amiannoo.
Anee aneenna marirana nirana Yaaweena amisee
mina saqarikammasainanoo mifa maa ainainna ani amiannoo.
Mifa ani andeeqara oosana dadaaqinanoo suani qambaanara foora amiqimmasee kaaqa qaanoo.
Anee Yaaweena oorinni afaaqa quqasee ireeda maria.
Manda oosana maree mariasa aaqara oosanara
tipundaarifanoo anoona kambiqainana sia qeeqara faqa miqianee qia.
Sia moomoo qumiasana faqaasa niqafamasee sia qinee faqa miqiunoo qia.
Anee mina qafamasee sia moomoo irira iria.
Sia aanoo qia.
Mi oosanafa ummaaraki nifiqee fidanoo.
Manda oosana faqaasa Yaaweefa misa aiqama taikannimaqaannoo.
Irirana Yaaweenasaa mundimariasa maa maqanasaa amiqimmasee marifaranoo.
10 Kaqikaaqoo marikinanoo doo miqoo mandoosana maree mariasa taikeefaranoo.
Anee misara randeenana sia paqurinnaranoo.
11 Nári mara maree qumi mariasa Yaaweefa aiqama maqa nimiannoo.
Misa miqoo aiqama ainaina rairaa imarinaqa asooaranaki maridaqa asasifaranoo.
12 Manda oosana maraqanuasa andeeqarausa nariraree qimasee tipundaaridaqa.
Miqidaqa misa andeeqarausara fidiaqaaira noori nifiri maraidaqa.
13 Yaaweefa qusasaa misa mandaikamma nimaqaaninnanara iriseenoo naanaidara qidanoo.
14 Manda oosana maree mariasa kudi fasiqa anaasee
faqa sarauiranaki mariasa faqa andeeqara aatata
fimariasa faqa nariraree qimasee nári faaqaana
mai qumaree duru rakisisee nimaarusida maridaqa.
15 Misa nariqa rakira faaqaana fannoo nári nimuqusa raquru nimiannoo. Misa duru faqa raudaannoo.
16 Andeeqee mari fasiqana ainaina oodaa mariannoo,
Anutuna afusaa uriqaranoo maridanoo.
Manda oosana maree mari fasiqana ainaina moomoo
maridanoo, Anutuna afusaa ureeqanoo maridanoo.
17 Minara manda oosana maree mariasa Anutufa misa afeeka mara maraannoo.
Andeeqee mariasa Yaaweefa itita nimaqaannoo.
18 Yaaweena ufa mau fimariasa Yaaweefa misa marirana niranasaa rakisidanoo.
Maa maqa maaqafa misaindikinoo naaruara mariannoo.
19 Miqi mariasa manda aukuana anirainaqa sia aupurarana mareefaranoo.
Aandaroo aukuana misa narana moomoo mariannoo.
20 Mandoosana maree mariasa kuqifaranoo.
Yaaweena namuqaauqa taatuqeena kakasindee ifaranoo.
Misa ida muna qusasaa marinoo taikaindee ifaranoo.
21 Manda oosana maree mariasa moosa ainaina ufaasu maraseeqa sia kafaa nimidaqa.
Andeeqarausa oosana moo maridanoo, misa afaarida kaqi nimimariasa maridaqa.
22 Yaaweefa amiqi amiqimmanimaqee marisa misa nári maqa maaqaki amiqimmasee marifaranoo.
Yaaweefa niquraree marisa mina maqasaa mariana mara qaqusainaqa quqasee fifaranoo.
23 Andeeqara fasiqa niranara Yaaweefa asasidanoo dadaaqidanoo.
Yaaweefa asasi maria fasiqa anaaseesa itita nimaqaidanoo.
24 Mi andeeqara fasiqafa saamurinoo maqasaa aqufinoo sia miqinoo mariannoo findifuannoo.
Yaaweefa uqeerainara miqiannoo.
25 Qinee kumaaraa mariiafanausa doo maqee asooqa maridaqa,
Yaaweefa andeeqarausa minninnisoona sia qinee mi kamu qafaqiafana.
Mina faiqi namu naranara sarauida innaaru qirana faqa sia qafaqiafana.
26 Andeeqarausa aiqama kari afaari mariasa maridaqa.
Sarau imariasa iraafaqa eedooo qimasee kaqi ufaasu
nimidaqa, misa faiqi namu faqa amiqi amiqiranaki marifaranoo.
27 Anee manda oosanakiqari quandakinana andeeqara oosana maraa.
Miqinaqa ani faiqi namu ani maqasaa naaruara marifaranoo.
28 Yaaweefa andeeqara oosana maree mariasara
aididanoo narí ufamau mapukusee fimariasa faqa
sia minninnisaannoo, misasaa naaruara titannimaqaannoo.
Manda oosana maree mariasa faiqi namu mara aqusaannoo.
29 Andeeqarausa nári nikausa ninaakusa maqa maaqa
umiasanara foora maraseeqa, minaki naaruara marifara.
30 Andeeqarausa nifauru fannoo irirana faqaasa ufa kai qidanoo.
Mina afauru fannoo qambaana andeeqara ufa kai qidanoo.
31 Anutuna sanda ufa andeeqarausa nimuqusaki maridanoo.
Minara misa sia quqasee moosaa fifaranoo.
32 Manda oosana maree mariasa andeeqarausa nipuraida narirara nimaarusidaqa.
33 Yaaweefa sia andeeqarausa manda oosana maree mariasa nisaukuki quqasaifaqa naridaqa.
Manda oosana maree maria fasiqausa andeeqarausa
ufaki quqasaifanoo Yaaweefa misa titannimaqainaqa sia narifaranoo.
34 Anee aneenna irirana Yaaweenaki quqasee mina ufa mau kai andeeqasee fua.
Anee miqimarinanoo Yaaweefa ani firaa auqu
amiseenoo ani aanaakusa akausa maqa maaqa amiannoo.
Mifa minaki manda oosana maree mariasa mara aqusaina qafamasee kuqaa fee qinnaranoo.
35 Qinee Dafidisa, mandoosana maree mari fasiqana
qafaafananoo firaa saqari miqirafa Reebanoona
amiqira maqasaa kambiqafi ititanoo mariara foora inoo marinau.
36 Mifa qusasaa marinoo doo taikafifaqa qinee
qafaunanoo sia marifaqa randeeqa sia uqanna paquriqa.
37 Anee ufa siai fasiqana faqa andeeqara aatata fimari fasiqana faqa niuqummasee qafaa.
Asooara oosanaki reendeennammasee mariasa maa
maqanasaa misa saaqari kambiqainausa faqa kisaaqasaa marifaranoo.
38 Aaqee mariasa Yaaweefa aiqama uqanna kuridi nimaqaannoo.
Manda oosana maree mariasa niku nisauku marirana Anutufa ateekasaina sia marifaranoo.
39 Ummaara aukuana Yaaweefa andeeqarausa itita nimaqasee asumu maraidanoo.
40 Yaaweefa andeeqarausa dadaaqinoo manda mariranakinaana uqeerannisaidannoo.
Aaqee mariasa nisaukukinaana asumu mareeqee
kaqinni quqannisaidannoo. Misa Yaaweena mandaaqee marianara asumu maraidanoo.