38
Ummaaraki mari fasiqana innaaru.
Oo Yaawee, aneenna aanooqiranakiqari sia qiniara aanooqia.
Aneenna aranaqaranakiqari sia qini ummaara qimia.
Anee feefara foora amiqimmasee qini tapooqaananoo.
Ani asauku fannoo firaaqoo qini radamimarifaqa ummaara maraidaqa.
Anee qiniara aanooqiannanara qini qifaaqa firaaqoo didafidanoo.
Qini numoo marinara qini qimudaani umooqukinoo marifaqa sia afeekaikidaqa.
Qini aaqara ummaara fannoo qini rafaaqafu qisaidanoo.
Mifa firaa ummaara maridanoo, sia qinee amana akuanaura.
Qini furufarirafa marinara qifaaqa ateekeeqaafanoo adiara usufifanoo afundida putaaidanoo.
Qinee ummaaraki maridaqa maqasaa aqufiqa
maridaqa, aiqama faasaana suani afu ururarana
namu faqa soofaarida kummaraqa maridaqa iki
raqaida marunanoo suani afu keeqaidanoo.
Qini qifaaqa idara foora qaidanoo.
Qinee kuqirana adeedi raqa maridaqa.
Qini qimudaani raqanoo mariara foora qumooqukiqa nidaqa.
Qini qimuqusa firaaqoo didafi marinara annadannada qida maridaqa.
Oo Yaawee qini didimari ainainausa ani afusaa akooqoo marifana iri mariananoo.
Qini didafi marifaqa annadannadirafa ani afusaa sia kukeeqanoo maridanoo.
10 Qini qimuqusa rundurundi marifanoo qini afeeka taikeenoo.
Qini afeeka doo quminoo, qini qifusaa mari kaaqa qarafa doo taikafifanoo asukuna kai titeenoo.
11 Qini qiqoondiuqa faqa qini faqa nimariasa faqa qini nammuana qafeeqa rufiasee niana tatutatuidaqa.
Qini qiqoonausa faqa miqikaimmidaqa rufiqa rufiqa idaqa.
12 Qini darirara randee mariasa qufaana fufidaqa.
Qini mandaikamma qimaqarara ufa qimariasa maridaqa.
Suani afu ururarana namufaqa tipundaarida mariafanoo suani afu keeqaidanoo.
13 Qinee daaqoo qaunirausara foora sia misa ufa iriqa doo qummunirausara foora sia qimannimidaqa.
14 Qinee sia ufa irimaria fasiqausara foora maridaqa,
qeeqa dookiqari qimannimirara sia amanaikidaqa.
15 Oo Yaawee qinee ani kai saqarikidaqa.
Oo Yaawee qini Anutufa anee qini ufa qima qiminnaranoo.
16 Oo Yaawee qini namuqaa sia qini mandaikamma qimaqasee nasuriaqa.
Qini qiku farindamaki aqufuanaqa sia nasurida asasiaqa.
17 Qinee saamuruaqaammidaqa.
Qini didafirafa kisaaqasaa qini faqa maridanoo.
18 Qinee qeeqa aaqarana akooqoo kooroomasaunanoo,
qini numoo fannoo qini qummaara qimidanoo.
19 Qini namuqaauqa moomoosa nimudaanai qimariasa maridaqa.
Qiniara fifau fidiaqaa imariasa moomoosa maridaqa.
20 Qini amiqira oosana akiiqara mandaikammaqimaqee
mariasa misa qinee andeeqaramau fimarunaqa
misa qini namuqaakamma qimaqaidaqa.
21 Oo Yaawee qini Anutu, sia qini minniqisaa, sia nianai maria, daaqa ania.
22 Oo Yaawee qini asumu maree marianafa kai kaqi aniree qini dadaaqia.