39
Ummaaraki mari fasiqana numoo kooorooira ufa.
Qinee Dafidisa qeeqara maaqi qiqa, qinee qeeqa nirana mariranasaa rakisianaura.
Qini qifauru fannoo sia aaqara ufa qiannoo.
Manda oosana maree mariasa qini daaqa marifaqa sia qinee moo manda ufa qianaura.
Qeeqa ufa rafaaqa fusee doo qummunimmasee marunanoo mifa sia dadaaqinoo.
Doo qummunimmasee sia amiqira ufa faqa
qimarunanoo qini daundurakinaa ummaara firaanaikinoo.
Doo qummunimmasee marunanoo qini daundurai qimuqusaki idara foora aurinoo.
Qinee firaaqoo oonumafi irimarunanoo qini daundurai firaaqoo idaqeenoo.
Idaqee marifaqa qinee sia doo qummunimmasee marianaura.
Oo Yaawee qinee taikaanna aukuannara qinaqa iria.
Yairee fee qinee kuquanauree.
Qini marirafa munu taikaaninnanara faqa qima qimia.
Anee qini marirana qusa uqanna ramasaananoo.
Qini marirafa ani afusaa fifau ainainara foora sia maridanoora foora maridanoo.
Aiqama fasiqa fifau naidoora foora kai maridaqa.
Aiqama fasiqauqa nimanandara foora marida nidaqa.
Miqi mariasa aiqama ainaina fifau kai kadaapi ridaqa.
Maaqoo maridaqa qumiasana suqu quqaseeqa
kuqifanoo yafee maraannoo fee qimasaida sia iridaqa.
Oo Yaawee qinee nana moo ainainara afeesianauree.
Qini irirafa aniki maridanoo.
Qini aiqama numoo kinaana mareeqee kaqinni quqa qisaa.
Miqimma sainaqa furufarirausa sia qiniara naanaidara qiaqeera.
Anee kai maa aupurarana qimi marianafa
mariannanara qinee doo qummunimmasee
qireeda kai maridaqa sia ufa qianaura.
10 Sia kaifaa qini mandaikamma qimaqaa.
Anee qini daruanaqa kuqirara miqidaqa.
11 Faiqí aaqara oosana maraasara anee Anutufa
afeekaikaqmmasee aanoo qima amaqasee mina
idi mari ainainna kuridi aisee mariananoo.
Qumura mandaikindee idanoo.
Aiqama fasiqauqa ani afusaa aidoora foora qusasaa fuaqaki taikaidaqa.
12 Oo Yaawee qini innaaru qirana iria.
Qini dadaaqianneera aaraunnana aaqoo rammatinimmasee irisee qini dadaaqia.
Qinee ani dadaaqiranara qiki raqaidaqa nammeera qianana dadaaqia.
Qinee qusasaa maa maqanasaa ani faqa mariqa,
qeeqa qikeeku qikaaku naanna reeqa qusasaa kai maridaqa.
13 Oo Yaawee ani oori afiriara kaaqa daaquqaidanoo
anee kaqinni anneenna oori ubeekamasainaqa
qinee qusasaa asasiranaki mariqa kuqua.