40
Anutuna amooqira idi.
Qinee Yaaweenara deendeena mandee afeesida
marunanoo, mifa quandafi qini nammeera qirana
amiqimmasee irisee qimudaoo qimasee dadaaqinoo.
Qinee qeeqa aaqaranaki doona doona imarina kiara
foora faqa faurima saara foora faqa farindamaki
kuqira madikaki faqa afundimari doonna kiara
foora faqa marunanoo minakinaana mifa qini
uqeereeqeenoo oonisaa kikiqammaqiseenoo.
Miqoo mifa fuka idi qini qima qiminoo mi idifa maasa Anutuna amooqira idi maridanoo.
Moomoosa mina qafamasee rufiasee Anutuna saqarikifaranoo.
Yaaweena saqariki mariasa asasiaqa.
Tumunnai auqira anutufinnai sia ubeekee mariasa
faqa unnaqira anutusa sia nimooqi mariasa faqa asasiaqa.
Oo Yaawee qini Anutufa anee moomoo afeeka naaquqara ainainannoo maasa dadaaqinau.
Sia moo fannoo ani fooqaafa maridanoo.
Anee moomoo amiqira irirausa maasara aneenna iriranaki qimirisaidana dadaaqi mariananoo.
Qinee minauqara ufa qianee qimasee sia amana aiqamara ufa qianaura.
Mifa moomoo maridanoo.
Andau tatufirana faqa oosana oosana ani amira ainainara faqa anee akooqananoo.
Anee aneenna aidimarianna tatufiranara ani ufamau firana qini daaqooki quqasaana iriaa.
Aandau ida tatufirana faiqí aaqarana akiiqara amiranara faqa anee sia qimiannee qiananoo.
Qinee minara iriseeqa maaqi qiqa.
Doo qinee anireeqa.
Anutuna akarakinaafa qinee aniannanara qifaqa anidaqa.
Oo qini Anutu, ani aidirana mau firara firaaqoo dididanoo.
Ani sanda ufa qini qimuqusaki maridanoo.
Qinee ani faiqí anaasee moomoosa suqiqa mariana
qambaanai anee maasa asumu maraannanara
andeeqara ufa kai qimannimidaqa.
Oo Yaawee qinee sia qeeqa doo qummunianaura, kaqi qimannimianaura.
Anee minara irimmariananoo.
10 Qinee sia anee qini dadaaqinana qini asumu
maraannanara qeeqa qimuqusaki rafaaqa fiqa, kooroomasee qimannimiqa.
Ani mapukusee marira oosanara faqa ani asumu nimirana faqa kooroommasee qimannimiqa.
Faiqí anaasee moomoosaki anee misara amuqusirana
faqa ani kuqaa anoona ufa qirana faqa sia rafaaqa fiqa, kaqi qimannimiqa.
11 Oo Yaawee qinee iridaqa ani qiniara qimudaoo qirafa sia taikaannoo.
Ani amuqusirafa faqa ani kuqaa anoona ufa qira oosana faqa qini itita qimaqeenoo.
12 Qini mandoosana moomoo sia asaanarirana amana qini Dafidisa fiqu fiqu inoo maridanoo.
Qini aaqarafa doo qini rafaaqafusaifaqa sia qifu maqaidaqa.
Qini qikiiqa qisausi moomoo maridanoo, qini
aaqarafa mina faqa uriaaqaranoo sia asaanarirana amana maridanoo.
Minara qini qimuqusa ummooquki fanoo qini afeeka taikaidanoo.
13 Oo Yaawee anee qini mandainainakinaana mara quqaqisaa.
Oo Yaawee kai kaqi aniree qini dadaaqia.
14 Qini marirana taika qimaqarara randeemariasa
rafaaqafu nimaqasee mareeqee furufariranaki quqannisaa.
Qini aupuraranara asasimariasa mara
quandasainaqa nisaurusee quqasee sandaaqa.
15 Qiniara uteeti qimariasa misa nariqa nisaurirana firaafa marina qafeeqa firaaqoo tautiaqa.
16 Oo Yaawee anee iannannai ani mariasa asasida nasuriaqa.
Ani asumu mariranara dufi dufi qimariasa aiqama
kari maaqi qiaqa Yaaweefa kaaqa uriqararafa maridanoo fee qiaqa.
17 Qinee Dafidisa qimudaani radukirausa saraui
marunna fasiqausa marunnanara oo Yaawee anee sia qiniara qaunuananoo.
Anee qini asumu maree marianafa faqa qini Anutufa
faqa mariannanara kai kaqi aniree qini dadaaqia.