41
Aurira fasiqa innaaru.
Kudi fasiqa aanaaseera irisee dadaaqi mariasa asasiaqa.
Ummaara aukuanaki Yaaweefa miqimariasa uqeera kaqinni quqannisaannoo.
Kudi fasiqa anaasee dadaaqimariasa Yaaweefa
ititannimaqaseenoo misa maa maqanasaa
marirana afeekaika masainaqa kisaaqasaa marifaranoo.
Maa maqa maaqanasaa marirana mifa amiqi amiqimannimaqaannoo.
Sia mifa misa namuqaa nisaukuki quqaannoo.
Miqi maria fasiqa aanaaseesa auriranaki marifanoo Yaaweefa misa dadaaqiannoo.
Misa aurida marifanoo Yaaweefa misa aurirana taikannimaqaannoo.
Qinee maaqi qidaqa, oo Yaawee qinee ani mandaikamma amaqeeqa.
Anee qini qifauamasee qini auriranara foora taikaqisaa.
Qini namuqaa qiniara nimuqusa ummaara reemarifaqa maaqi qidaqa.
Yaireefee mi fasiqafa kuqinaqa maasa minara qaunuanauranoo.
Qinee aurimarunaqa akaqausa ani qiqafeeqa qisee ufoo qidaqa unnaqidaqa miqidaqa.
Misa unna ufa irisee raudamaki oonuree aiqama tinai qini qifasaasa qidaqa qimannimidaqa.
Aiqama qiniara fidiaqaa imariasa nupiqnupita kiqari nári qimami nári qimami qidaqa.
Qini mandainaina daruani fee qidaqa miqi qidaqa.
Misa qiniara manda aurirafa aukainaina aurirafa mina arifanoo amiqimandee auridanoo mifoo qidaqa.
Doo mifa rinoo maridanoo, sia findifuannoo, kuquannoo fee qidaqa qimatundaidaqa.
Qini qifaaqasaa qiqoondi, qinee minasaa
mundimarunna fasiqafa, qini faqa neeneeu
fasiqafa, mifa narí aiku qumbaqi uqeera qumaree aiku ataannai qini darinoo.
10 Oo Yaawee, anee qiniara amuqusinana qini
uqeeraqisee afeeka qiminaqa mina akiiqara mannimaqaa.
11 Oo Yaawee qini namuqaa sia qini uridaaqaree
mariafaqa qinee mina qafamasee oo Yaaweefa
qiniara aidimarifanoo miqidanoo fee qidaqa qimiridaqa.
12 Anee qini andeeqara mariranara irisee qini uqeera qisainaqa naaru naaru ani oorisaa maria.
13 Yaaweena Isaraee maqannaasa Anutuna amooqia.
Maqee faqa naaru naaru faqa amooqima amaqaa.
Kuqaa uqanna kafaa kuqaa fee qidaqa.