Mina Anaaqianaa Papiqa (Book 2)
42
Idi Ufa 42–72
Asaqi moosaa oonu maru fasiqana innaaru.
Aandau nammariara aidifanoo maqee maqee aannanai aannanai qidanoo.
Qini maraquna fannoo misa naanna raida maqee
maqee oo Anutu ani aaqa mariranara didimarifaqa
daannanai daannanai idara foora maridaqa.
Qini nammariara foora kaqi marira Anutunara dididanoo.
Yairee fee qinee oonuree minara innaaru qianaura.
Qini namuqaauqa moomoo kari qiniara yaqoo fee
ani Anutufa marifanee qiafaqa qinee mina iriseeqa qikiraqaidaqa.
Faasaana faqa eendaki faqa qeeqa daiqunu daukunu naidaqa.
Qinee ooqai iafannanara irunanoo qimuqusa mandaikidanoo.
Ooqai qinee moomoo fasiqa anaasee
indaarunnikiafanaqa Anutuna amaana maqaki fimariqau.
Oonuree faaqa fuisee qida asasida Anutunara dufi dufi qira idiuqa reemariqau.
Nanaree qini daundura kaaqa ummaara raidanoo fee, nanaree qinee kaaqa ummaaraki maridee.
Qinee Yaaweenasaa kai irirana mundusee kaifaa mina amooqianaura.
Mifa qini asumu maree marifa faqa qini Anutufa faqa maridanoo.
Oo qini Anutu, qinee ummaaraki maridaqa Yooradanna maqa maaqaki faqa
Qeeramoona aaqanasaa faqa
Misaraa aaqanasaa faqa maridaqa aniara irianaura.
Qini ummaara firaafa ooruku nammariara foora mandinoo maridanoo.
Mi nammarina qamakaurirafa narisaa narisaa arinoo sandaaqai ooru fidanoo aiai qidaoo.
Mifa innaarunaindari oondaindariara foora aaku
quminoo maqasaa aqufifanoo firaaqoo aiai qidanoo.
Ani mi nammari amakaurirafa qini uridaaqaramafi rafaaqafu qimaqaidanoo.
Faasaana Yaaweefa narí sia taikara amuqusirana aiqainanoo qinisaa qumuani.
Miqinaqa eendaki qinee minara dufi dufi qira idi raanaura.
Qinee Anutufa qini mariranasaa rakisi marina innaaru qima amaqaanaura.
Anutufa qini itita qimaqee marinara qinee minara maaqi qidaqa.
Nanaree anee qini qaunuqiseenanee.
Naqifee ifaqee qini namuqaa aupurarana qimi mariafaqee oonuree aniree iqa nidee.
10 Qini namuqaa qini ataasa ataasa ufa qima qimaqee
mariafaqa kuqirafa qusaree marifaqara foora aupuraidaqa.
Faasaambaasaana qiniara ani Anutufa yaifee maridanoo fee qidaqa.
11 Nanaree qini daundura kaaqa ummaara raidanoo fee.
Nanaree qinee kaaqa ummaaraki maridee.
Qinee Yaaweenasaa kai irirana mundusee kaifaa mina amooqianaura.
Mifa qini asumu maree marifa faqa qini Anutufa faqa marinara mina amooqianaura.