43
Asaqi moosaa oonu maru fasiqana innaaru.
Anutu ani ufa sia iri mariasa qini rafaaqa fidaqa,
anee qini dadaaqinaqa qifairi mariasa ufa
urinnaaqarama saanaqa qiniara andeeqara oosana faqaafee qiaqa.
Ueeqee mariasa faqa mandoosana faqaasa faqa nisaukukinaana qini maraquqisaa.
Oo Anutu anee qini titaqimaqee marianafa mariananoo.
Nanaree qini minniqiseenanee.
Nanaree qini namuqaa aupurarana qimi mariafaqee oonuree aniree iqa nidee.
Oo Anutu anee aneenna kaaqa qarana faqa anoona ufa qirana faqa niqiqainaqa qini aana muquniaqa.
Mi irira qanda qini mareeqee Sioona ani naaquqara
aaqanasaa, mari amaana maqanaki anee mariannaqoo quqaqisaaqa.
Qinee miqoo maridaqa Anutuna qaidara mariqoo mina amooqirara fuanaura.
Kaaqa asasirana faqa kaaqa nariara didirana faqa qimimari Yaaweefa miqoo maridanoo.
Oo Anutu qini Anutufa qinee piripuna aridaqa ani amooqianaura.
Nanaree qinee kaaqa doori runusee maridee.
Qinee Yaaweenasaa kai irirana mundusee kaifaa mina amooqianaura.
Mifa qini asumu maree marifa faqa qini Anutufa faqa marinara mina amooqianaura.