44
Isaraee maqannaasa Anutufa dadaaqianifeera innaaru quu ufafa.
Oo Anutu, maasa qikeeku qikaaku ooqai anee auquqoonna ainainnara qimaqimiafaqa iridaqa.
Maasa qeeqa daaqoonnai misa marukamuqoo auqoonna firaa ainainnara qima qimiafaqa iriqa.
Anee aneenna kai aanaamuru niqiqamasoona
amaaramafufana maasa qikeeku qikaaku maa maqa maaqanaki mara quqanau.
Anee aanaamuru aupurarana nimisee Isaraee maqannaa maa maqanasaa mara quqasoonaqa
faiqí moomoo kambiqafi maa maqa maaqana amanakai maridaqa.
Isaraee maqannaasa sia nári rakiranannaifau maa maqa maaqana maraqau.
Sia nári afeekannaifau maraqau.
Anee aneenna afeekannai faqa eeraariranannai faqa
oori inaa inaa iranannai maa maqana mara niminau.
Anutu, anee misara ani aidi marunara miqinau.
Anee qini karaambaiqa qini Anutufa mariananoo.
Anee aneenna maqannaasara rakiranaki namuqaa urinnaaqaraaqee qiananoo.
Oo Anutu ani afeekannai maasa qeeqa namuqaa rafaaqafi marunausa maridaqa.
Akaqausa findifi darirariafana anee maasa faqa marianaqa maasa rakirana uraaqa raidaqa.
Qinee sia qeeqa duru saqarikidaqa qini rakira paipana faqa sia qini dadaaqidanoo.
Anee kai.
Anee kai maasara fidiaqaaimaria namuqaasa
nisaukukinaana doo rafiamaree nisaurirana misa nimiananoo.
Maasa aiqama kari Anutuna kai amooqidaqa.
Naaru naaru minara dufi dufi qianaura. Kuqaa.
Anee maasa rakira fasiqauqa faqa nidana dadaaqiunafa maqee sia nidana, sia dadaaqimariananoo.
Oo Anutu, anee maasa minniqiseenana maasa ooru muqufi qisaananoo.
10 Anee miqiannanara namuqaa maasa nifaqasaafaqa sandaunaqa maasa aiqama ainaina mareea.
11 Anee maasa mareeqee namuqaa nimianaqa misa maasa sipsipara foora kuqa darirara idaqa.
Anee maasa aanaamurukiaqa doo daru qifaqaa qianaqa moodaa moodaa iqa maridaqa.
12 Oo Anutu anee aneenna faiqí anaasee kaqikaa
munnimma aqusee maree maria ainainnara foora mariafana namuqaa nimiananoo.
Anee nimisee aabaa munnimma sia maree marianara foora nimiananoo.
13 Anutu anee miqi marianaqa maasa qiqoonausa maasara naanaidara qidaqa.
Maasa daaqa mariasa ataasa ataasa maqimaqaidaqa.
14 Anee sia maasa dadaaqiannanara aiqama maqannaasa maasa qisaurirana qimidaqa.
Akaqa maqannaa maasa Isaraee maqannaasa qiqafeeqa uteeti qimasaidaqa ninuka aqidaqa.
15-16 Qini namuqaa faqa qiniara fidiaqaa imariasa qini
ataasa ataasa qima qimaqaafaqa qinee aiqama
kari ummaaraki maruna qisaurirafa qini rafaaqa fidanoo.
17 Oo Anutu, anee fifau maasa dari mariananoo.
Maasa aniara sia qauniqa sia ani qima afeekaikira ufa rukieeqa sandanainai qidaqa.
Maa manda oosanafa fifau maasa rafaaqafu qimaqaidanoo.
18 Maasa nimuqusa sia qikooqaifaqa andeeqara
oosanasaaqari moosaa quandeeqa, kaqi mariaqoo kai maridaqa.
Maasa qiku faqa maasa firana faqa sia ani minnisee qiku munuree miniree idaqa.
19 Anee fifau maasa qimudaani tureeraummasee
mareeqee kaasau faini ooki quqeenanara foora masaanaqa maridaqa.
Anee firaa asukunannoo maasa rafaaqafu
qimaqaananoo oosana sia marinaki fifau miqiananoo.
20 Maasa Isaraee maqannaasa Anutuna auqu qaunusaananoo fau mifa iriqini.
Maasa unna anutunauqa uqeeraananoofau Anutufa minara faqa iriqini.
21 Anutufa maasa qimuqusaki kukeeqara ainainara
irimarifa marinara mi aiqama ainaina qafaiqini.
22 Faasaambaasaana misa ani auqusaara maasa daruqifaqaaidaqa.
Misa maasara kuqifandinna sipsipausee qimasaida maasa daruqifaqaaidaqa.
23 Oo Yaawee findifua nanaree faiqaidanee.
Findifua sia kisaaqasaa maasa minniqisaa.
24 Anee nanaree aneenna oorisaa ititasee sia maasa qiqafaidanee.
Yaawee anee nanaree maasa aupurarana faqa ummaara qimiranara faqa qaunidanee.
25 Maasa maqasaa aqufunaqa nikusamu radamu saafaqa maqasaa riqa maridaqa.
26 Oo Yaawee anee findifi maasa dadaaqia.
Aneenna maasara naaruara aidiranara irisee maasa mareeqee amiqiranaki quqaqisaa.