45
Maqasaa karaambaiqa amundara idi.
Amiqira irirafa qini iriranaki umbiqanoo marifaqa
karaambaiqa irianifeera maa idi ufana akara ruma amidaqa.
Qini qifauru fannoo papiqa saiki marina amiqira kirifiara foora maa idina akara ridanoo.
Oo maasa maqasaa Karaambaiqa ani afaaqa aiqama faiqí faiqikiqari amiqirafa mariananoo.
Ani afauru deepimaseera foora amiqira ufa adiafaa ira ufa kai ani ookiqari ururaidanoo.
Minara naaruara naaruara Anutufa ani amiqi amiqimma amaqaidanoo.
Oo uriqararafa ani afeeka faqa ani qareenarafa faqa
ani uriqararafa faqa marinara doo aneenna duru feefa deedaqinana rakiranaki fua.
Anee aneenna uriqararana namu faqa doo rakiranaki finana uriqaraa.
Fimarinaqa ani anoona ufa qirana faqa andeeqarana faqa sia rafaaqa fuaqeera rakiranaki fua.
Ani rakirafa afeekaikinaqa manda oosana maree mariasa aniara firaaqoo rufieefaranoo.
Ani duru feefa aaruqirafa namuqaauqa nimuqusaki kai naruannoo.
Miqiannanannai moomoosa ani aikuki aqufifana radamu nimaqeennaranoo.
Anutufa anee naaru naaru uriqarana maridana
aneenna faiqí anaasee andeeqara oosanannoo rakisi nimaqaa.
Ani andeeqaranara aidinoo mandainainara fidiaqaa inoo imarifa mariananoo.
Minara kai ani Anutufa ani utaaqamaseenoo
asasirana ani akiiqa amoondunna akaqa uriqararausa adia nimaqaina faqa uraaqa ramasee adia amaqeenoo.
Ani qamunna makaqa mandeefana undidanoo ani
karaambaiqa amiqira maaqakina aiqama
ainainauqa eereefanta aanainnai auqira
ainainauqa kai maridanoo.
Minaki piripunna oosana oosanannai auqaafana anee asasimariananoo.
Akaqa karaambaiqa niraamuqmaaka uriqarara aanaaseeuqa kai ani maaqaki maridaqa.
Ani karaambaiqa asauku uqannai ani anaaqa uriqarara
anaasee amiqira qamunna afisimarufa Oofiraa
maqusaindaraa koorannoo afaaqa auqusee ani asauku uqannai kikiqinoo maridanoo.
10 Oo fuka amundara anaasee anee aneenna aaqoo ramatinimmafi qini ufa iria.
Aneenna maqannaa faqa aneenna ainainara faqa
qaunuseenana aneenna afaaqi maqa maaqaki kai maria.
11 Miqimarinanoo ani afaaqi karaambaiqa ani amiqira oori afiriara firaaqoo aidiannoo.
Mifa ani karaambaiqa maridanoo anee minara kai qeerairidana mina ufa qaindusua.
12 Tiree maqusaindaraasa moo amira ainaina
nisaukuki uqirausa aniree asasidaqa amifaranoo.
Faiqí aanaaseekiqari ainaina faqaasa aniree ani aqoondikifaranoo.
13 Moo maqannaa karaambaiqa araamuna fannoo narí afaaqauqira maqaki maridanoo narí afaaqinnai firaridanoo.
Mi manaaqana qamunna koorannai auqirafa idaaqirafa kai maridanoo.
14 Misa mina afiqamaree narí qamunna oosana oosana
akararirana namufaqa karaambaiqa munu amiafaqa qafeeqa.
Aqoonna maanaaqauqa mina dadaaqi marusa mina afiqee fia.
15 Misa asasirana namufaqa nasu nasurirana namufaqa
aana muquniqa karaambaiqa amiqira maaqaki keeqaafaqa niqafeeqa.
16 Maa anaaseena afaaqi karaambaiqa, ani faiqi namu
kambiqainausa ani amaaqa maqee findifi karaambaiqaikiqa fifaranoo.
Aneenna faiqi namu anee kaqi maridana aiqama
maqa maaqai uriqararausaika mannimaqasaina rakisi nimaqeefaranoo.
17 Qinee ani auqu uqeerasaanaqa naaru naaru aiqama kambiqeefandinausa minara irifaranoo.
Miqiannanara faiqí anaasee naaru naaru ani amooqifaranoo.