46
Anutufa maasa faqa maridanoo.
Anutufa maasa kukeeqara maqusa faqa maasa afeeka faqa maridanoo.
Maasa aiqama kari ummaaraki aqufunanoo dadaaqi marifa maridanoo.
Maasa minara irisee sia rufiaanaura.
Maqa firaaqoo kasinaqa sia maasa minara rufiaanaura.
Aaqana namu mareeqee ooruku nammari qambaanai
uqasaina aqufinaqa maasa sia minara maparaa ianaura.
Aiqama nammari aufinoo firaaqoo narisaa narisaa
arinoo qaqaara qaqaarinanoo firaaqoo ufaqinaqa sia rufiaanaura.
Aaqana namu kasinaqa nammari fannoo aaqana ammitu ammitu inaqa sia rufiaanaura.
Anutuna maqusa aaqa mari nammarifa qumidanoo
raina rainidanoo Anutuna maqusaki mariasa mi nammarifa asasirana nimidanoo.
Mi maqusafa naaquqarafa marifanoo uriqarara Anutufa mi maqusanaki maridanoo.
Anutufa mi maqusanaki marinara sia kasinoo sia aqufuannoo.
Namuqaa aniraifanoo mi kananaanna kai Anutufa dadaaqiannoo.
Aamina maqannaa tautummasee aanoo qimasee
faaqa fuisee qiafaqa akaqa maqannaasa kurididaqa.
Misa miqi mariafanoo Anutufa narí ufa firaaqoo
uqeeraifanoo aiqama maqa tasirisirinoo nammarikidanoo.
Karaambaiqa aiqama afeeka faqaafa maasa faqa maridanoo.
Yaakooboona Anutufa maasa afeeka kukeeqara maqusa maridanoo.
Oo aiqamausa aniree Yaaweefa auqamasai ainaina qafaa.
Maa maqa maaqana aiqama naaquqara ainaina auqaina qafaaqa.
Mifa maa maqa maaqanasaa aiqama atiqara mari rakirana taikannimaqaidanoo.
Mifa duru feefa itairaatairidanoo.
Rakira saqari faqa idaki aqusaifanoo qama taikaidanoo.
10 Oo innee kasoomafinaqa qinee Anutusa marunnanara oonumafi iriaqa.
Qinee moomoo maqannaasa qambaanai uriqaraqa marianaura.
Qinee aiqama maa maqa maaqanaki uriqaramafuanaura.
11 Karaambaiqa aiqama afeeka faqaafa maasa faqa maridanoo.
Yakooboona Anutufa maasa afeeka kukeeqara maqusa maridanoo.