47
Anutufa aiqama maqannaasa karaambaiqa maridanoo.
Oo innee aiqama maqannaasa nisauku aridaqa asasiaqa.
Innee Anutunara idi rama amaqaidaqa asasiaqa.
Kaaqa uriqarara Yaaweefa naaquqarafa maridanoo, minara rufiaaqa.
Mifa aiqama maqa maaqasaa uriqarara karaambaiqa maridanoo rakisi nimaqaidanoo.
Mifa aiqama maqannaa mareeqeenoo maasa Isaraee maqannaa niramandunnai quqanau.
Aiqama maqannaa oonu mafi maasa qiku ameemaanai quqasanau.
Maasa maqa maaqa qimiraree qimasee utaaqama qimaqoona narí kai qiminau.
Anutufa mi amiqira maqa maaqana maasa Isaraee
maqanaasa narí aidi marusa qimufaqa maasa mi maqa maaqanara asasidaqa.
Anutufa narí ufa irira qaari maruqoo ooru
fimarufaqa mina fiqu fiquiqa marusa faaqa ridaqa asasi mariqau.
Ukeena fuaqarana namufaqa Yaaweefa ooru finau.
Amooqira idi Anutuna ramamia. Doo ramamiaqa.
Maasa karaambaiqa amooqira idi ramamiaqa. Doo kafaa idi ramamiaqa.
Anutufa aiqama maa maqanasaa mariasa karaambaiqa maridanoo.
Doo innee mina amooqira idi ramamiaqa.
Mifa narí naaquqara qaarisaa ooqu marifi aiqama maqannaasasaa rakisi nimaqaidanoo.
Aiqama maqannaasa uriqararausa moodaaqoo
Abarahaammana Anutuna ufa iri mariasa namufaqa suqidaqa.
Misa aiqamausa Anutunaindi maridaqa.
Mifa firaaqoo uriqarara afeeka faqaafa maridanoo.