48
Sioona Anutuna maqusa maridanoo.
Yaaweefa firaafa uqanna maridanoo.
Maasa Anutuna maqusaki mina naaquqara aaqanasaa mari maqusanaki maasa Anutuna amooqidaqa.
Mina firaaqoo uqanna amooqiaqa.
Sioona aaqana Anutunaindi kaaqa uriqararafa amiqirafa maridanoo.
Mifa uriqarara karaambaiqa maqusa maridanoo.
Mi aaqanafa maa maqa maaqanakinaa fasiqa anaasee asasirana nimidanoo.
Anutufa mi maqusanaki maridanoo faiqí anaasee
dadaaqidanoo, mifa rakira aukuana faiqí anaasee
mi afeeka faandaamura ququsanaki dadaaqidanoo ititannisaidanoo.
4-5 Moomoo namuqaa karaambaiqauqa suqufi mi
maqusana ooru qafoofanoo naindiri ree naaquqoofaqa quqasee doo sandamafiqau.
Naindiri rarafa misa naakufufaqa anaasee innaamunara auruandee miqau.
Namuqaa nariqa rakira kannuqaki oobiqasee urufanoo
suani oosanaindari ufai firaafa urinoo nammari
amakaurufanoo misa kannuqa Tarasisaa maqusanaasaindi teeqindee mannisanau.
Maasa ooqai Yaaweefa rakisi marunara iriafannana maqee maasa qeeqa qifunnoo qafeeqa.
Yaaweena aiqama afeeka faqaana maqusa marinara
narí Anutufa mi maqusanaki amiqimmasee
ititaqaifanoo naaru naaru afeekaikinoo maridanoo.
Oo Anutu, ani naaquqara amaana maqaki keeqafiqa
ani maasara firaaqoo aidi marinara oonumafi iridaqa.
10 Oo Anutu, aiqama maqa maaqaki mariasa ani amooqidaqa.
Ani firaa auquara aiqama maa maqa maaqanakinaa fasiqa anaasee asasidaqa.
Anee andeeqara oosanannoo rakisi nimaqee mariananoo.
11 Oo Anutu, ani rainara ufa andeeqarafa marinara,
Sioona aaqanasaa mariasa asasiaqa.
Yuda maqa maaqakinaa maqusakiaqa mariasa faqa nasuriaqa.
12 Innee Anutuna faiqi namu Sioona aaqana fiqu fiqummasee qafaaqa,
ooni faandaamura auquqoona amiqimasee qafeeqa asaanaruaqa.
13 Mina faandaamura ooru ree qumuree qiranakiaqa qafamaqaraasammasee kasooaqee inaaqianna
kambiqainausa mi faandaamuranara qimannimiaqa.
14 Maa Anutufa naaru naaru innisaimbaqa Anutufa maridanoo.
Mifa naaru naaru maasa qifiqee aana uqaqifiqanoo fuannoo.