49
Munnimma qumiasana saqarikirafa furufarira oosana maridanoo.
Maa ufana aiqamausa iriaqa.
Aiqama maa maqa maaqanaki mariasa amiqimmasee iriaqa.
Aiqamausa uriqararausa faqa ureeqarausa faqa
ainaina faqaasa faqa kudi fasiqa faqa, aiqama iriaqa.
Eeqá dookiqari irirana faqaasa ufa kai qianaura.
Qini daunduraindaraa irirafa andeeqara irirana maree maria irirana nimiannoo.
Eeqá naamuaqira ufa quandasee qianaura.
Qini quandara ufa piripuna aridaqa idinnai qimannimianaura.
Manda aukuana aninaqa qinee sia fifau rufiaanaura.
Mandoosana maree mariasa qini fiqu fiqu iqa
maridaqa mandaikamma qisararifaqa sia qinee minara rufiaanaura.
Mi aaqara fasiqausa nári ainainasaa kai mundidaqa,
nári moomoo munnimma ainaina faqaasa marianara nári nimoo namoo qidaqa.
Maasa sia amana qeeqa maa maqanasaa kisaaqasaa marirana feefaurianaura.
Maasa sia amana Anutuna munnimma amisee qeeqa marirana feefaurianaura.
Faiqí marirana feefaurirafa firaafa fiqaranoo maridanoo.
Firaa feefauru tia aqinanoo faqa sia kai amanaikiannoo.
Sia amana feefauru Anutuna amisaifanoo maa
maqanasaa kisaaqasaa marida sia kuquanee qiannoo.
10 Aiqamausa maa ainainna qafaidaqa.
Irirana faqaasa misa faqa kaqi kuqifaranoo.
Irirana siaisa faqa furufarirausa faqa aiqama amana
amana kai kuqiqa nári ainaina mafi quqasaafaqa akaqausa maraidaqa.
11 Ooqai maqa misaindi marinau.
Maqee faiqí madika fannoo misa maqusa maridanoo.
Naaruara naaruara misa mi madikanaki kai marifaranoo.
12 Maasa uriqarara duqu fannoo sia amana kuqirana itita qimaqaannoo.
Maasa kaqi aandaura foora kuquanauranoo.
13 Faiqí náriara uriqararausee qimasee náriara kai
irimariasa, miqira fasiqa irirafa sia andeeqanoo maridanoo.
Misa fifau nariqa ainainara asasidaqa misa faqa aandaura foora kai kuqidaqa.
14 Misa sipsipauqara foora kuqifaranoo.
Misa kuqu fifanoo kuqirafa misa sipsipasaa rakisirafara foora misa rakisi nimaqaannoo.
Andeeqara oosana maree mariasa doo misa
kanaanaanara foora findifiqa manda oosana maree mariasasaa rakisifaranoo.
Manda oosana maree mariasa kaqi maridaqa amiqira
maaqaki mariinaqa kuqiqa sia minaki marifaranoo nianai madikaki maridaqa kai kaqi putaa ifaranoo.
Misa miqiqa mariafaqa qinee sia misa naanna raidaqa.
15 Anutufa qini kuqira afeeka ameemaanaindaraana feefauru masainaqa asumu marianaura.
16 Faiqí moo fannoo firaaqoo ainaina moomoo faqaafaikinnanara sia minara irinanoo amuqusiani.
Mina maaqa amiqirana firaana usakainara sia anee qinee faqa miqiaqaanee qia.
17 Mi ainainna faqaa fasiqa kuqinoo sia moo ainaina maree fuannoo.
Mina qumiasana sia mina faqa madikaki ooqu fuannoo.
18 Mi fasiqafa kaqi maru kamuqoo moomoo amiqira
ainaina faqaafa maridanoo mifa fifau nariara amiqi amiqiranaki maridee qimarinau.
Mifa moomoo amiqira ainaina faqaafa marufaqa aiqamausa mina amooqi mariqau.
19 Ainaina faqaafa kuqinoo mifa faqa narí akeeku akaaku kuqiqa oonu mariaqoo fuannoo.
Mifa miqoo oonu maridanoo sia kaifaa kaaqa qarana qafaannoo.
20 Maasa uriqarara duqu fannoo sia maasa kuqiranasaa itita qisaannoo.
Maasa aandaura foora kaqi kai kuquanaura.